Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Rumeenia : Lubade süsteem
Holland : Lubade süsteem
Leedu : Lubade süsteem
Iirimaa : Lubade süsteem
Kreeka : Lubade süsteem
Prantsusmaa : Lubade süsteem
Taani : Lubade süsteem
Malta : Lubade süsteem
Bulgaaria : Lubade süsteem
Slovakkia : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Hispaania : Liikluspiirangud
Ungari : Riiklikud maksud
Bulgaaria : Riiklikud maksud
Iirimaa : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Riiklikud maksud
Tšehhi : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Riiklikud maksud
Shveits : Riiklikud maksud
Suurbritannia : Liikluspiirangud

Kaubavedu

Muudetud: 03-03-2020

[Ungari ] Riiklikud maksud

 Ungari teemaksude kohta leiate teavet siit:
Allikas: MKFE, veebruar 2020
 

Elektrooniline maanteemaks

Teemaksud suurenevad 2019 aasta jooksul, arvatavasti 5,8 ⁒, eriti rõhutatakse, et Euro 3 ja Euro 4 ei ole enam eelistatute hulgas. Tasude osas langetatakse otsus aasta lõpuks.

Allikas: MKFE, November 2018

Uuendatud: jaanuar 2019

Alates 1.juulist 2013 võetakse Ungari üldkasutatavate teede võrgustiku (kiirteed, maanteed, põhimagistraalid) teatud lõikudel kogupikkusega 6,513 km kasutusele elektrooniline, tegelikult läbitud vahemaa põhine maanteemaksusüsteem (distance-based toll system, DBT), kus maanteemaks on proportsionaalne läbitud vahemaa pikkusega. Uus süsteem nimega HU-GO vastab Euroopa Liidu nõuetele ja Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (European Electronic Toll Service, EETS) direktiividele.

 
Maanteemaks on kohustuslik kaubaveokitele maksimaalse lubatud täismassiga üle 3,5 tonni.
Läbitud vahemaa pikkusele vastav maanteemaksu määr sõltub maantee tüübist, millel vahemaa läbiti (kiirtee, maantee või põhimagistraal), mootorsõiduki kategooriast (J2, J3, J4) ja ka sõiduki liigitusest keskkonnamõju järgi.

Üksikasjalikku hinnatabelit (HUF (forint) kilomeetri kohta) (ilma VAT-ta, brutohinnad) vt: 

Maanteemaksu määrad (bruto: ilma VAT-ta, HUF/km) 

Kategooria keskkonnamõju
järgi

J2

J3

J4

Kiirtee / Maantee

Põhi-magistraal

Kiirtee / Maantee

Põhi-magistraal

Kiirtee / Maantee

Põhi-magistraal

A (≥ EURO III.)

42,41

18,04

59,52

31,23

86,70

54,07

B (EURO II.)

49,89

21,23

70,02

36,75

108,38

67,60

C (EURO I.)

57,38

24,41

80,53

42,26

130,06

81,11

Tee kasutamise lubasid busside ja D1 kategooriasse kuuluvate sõidukite jaoks saab jätkuvalt osta e-vignette süsteemist.


Ungari valitsuse korraldusel viib kõiki maanteemaksude kogumisega seotud ülesandeid ja kõiki üldisi maksukogumisteenuseid läbi Riiklik Maanteeamet (State Motorway Management Company, SMMC), kuid Maanteeametil on oluline roll ka kontrolli teostamise toetamisel.
Maanteemaksu kogujana vastutab SMMC läbitud vahemaale vastavate maanteemaksude kehtestamise ja kogumise eest, maksukogumisteenuse osutajana peab SMMC tagama tee kasutajatele maksu maksmise võimalused, ja maksukogumise kontrollimise toetajana edastab SMMC andmed teed ilma loata kasutavate kasutajate kohta maanteemaksu kogumist kontrollivale organile (politsei).

 

Süsteemi kasutuselevõtu põhjused

Ungari üldkasutatavate teede võrgustiku arendamine ja ohutu käitamine nõuab märkimisväärseid kulutusi, mille finantseerimiseks ei ole üheski riigis leitud paremat lahendust kui maanteemaksu kogumine. Samas ei piisa nende nõuete täitmiseks ainult Ungari e-vignette süsteemist (ajapõhine maanteemaks, time-based toll - TBT), kuna sellest saadava spetsiifilise tulu kasv on väiksem kui kiirteede võrgustiku füüsilisest laienemisest tulenevate kulude kasv (Euroopa Liidu poolt kehtestatud maksimaalsete maanteemaksumäärade puhul).  Need finantseerimisraskused iseenesest õigustavad elektroonilise vahemaapõhise maanteemaksu kogumise süsteemi kasutuselevõttu ja uue maanteemaksumäära rakendamist, mille puhul võetakse arvesse konkreetsete sõidukite poolt tekitatav koormus keskkonnale.

DBT süsteem toimib põhimõttel „kasutaja ja saastaja maksab“, mille järgi iga kasutaja maksab vastavalt sellele, millises ulatuses ta Ungari tasuliste teede võrgustikku kasutab ja keskkonda saastab. HU-GO kasutuselevõtu tulemusel suurenevaid maanteemaksutulusid saab kasutada üldkasutatavate teede võrgustiku rajamiseks, hooldamiseks ja käitamiseks, nii et paraneb teede seisukord ja kvaliteet.

Vahemaapõhise maanteemaksu kasutuselevõtt toob eeldatavasti kaasa rahvusvahelisest transiitliiklusest saadavate tulude märkimisväärse kasvu. Siin mängib olulist rolli fakt, et Ungarit läbivate raskeveokite operaatorid on kasutanud Ungari üldkasutatavate teede võrgustikku, makstes Euroopa mõistes ainult minimaalset tasu.

Olenevalt sellest, kui suurt tulu süsteem toob, saab sellest toetada transporditööstuses teisi keskkonnasõbralikke ja energiasäästlikke transpordivõimalusi. Vastava EL nõude kohaselt võib maanteemaksudest saadavat tulu kasutada ainult üldkasutatavate teede ja transpordiga seotud otstarbel.

 

HU-GO kasutuselevõtt

·                     Süsteemi kasutuselevõtt võimaldab Ungaril saavutada vastavus Euroopa transpordistandarditele ja paremini integreeruda Euroopa teedevõrku;

·                     vahemaapõhine maanteemaksu kogumise süsteem jaotab koormused ühtlasemalt, kuna teede kasutajad maksavad vastavalt tasulisel teel läbitud vahemaa pikkusele;

·                     maanteemaksudest laekuvad riigitulud kasvavad märkimisväärselt, tagades laieneva teedevõrgu nõuetekohaseks hooldamiseks vajalikud ressursid;

·                     lühikeste teelõikude kasutamine hakkab olema kasutajate jaoks säästlikum;

·                     süsteem suurendab veokulusid proportsionaalselt nii, et ettevõtted on huvitatud teede vastutustundlikust kasutamisest (vähendades sellega teedel tühjalt sõitvate kaubaveokitega seonduvaid keskkonna- ja infrastruktuurikulusid).

Täiendavat informatsiooni vahemaapõhise elektroonilise maanteemaksu kogumise süsteemi ja maanteemaksupoliitika põhimõtete kohta leiate Transpordi Arendamise Koordineerimise Keskuse veebilehelt.

 

Kuidas saab uue süsteemi puhul esitada maanteemaksu aruannet?

HU-GO süsteemis on maanteemaksu aruande esitamiseks kaks võimalust:

(1)   sõidukisiseste seadmetega (andmeesitaja kaudu)

(2)   eelnevalt ostetud teepiletiga.

Oluline on tähele panna, et maksukogumisteenuse osutaja (SMMC) juures registreerimata saate loa tee kasutamiseks osta ainult teisel juhul (teepilet). Registreerida saab eeldatavasti alates 20.juunist 2013 peatselt avatavas süsteemi klienditeenindusportaalis aadressil www.hu-go.hu, ja määratud müügipunktides.

 

(1) Andmeesitajate kasutamine

Kui kasutate Ungari tasulisi maanteelõike tihti, on mugavaim lahendus sõidukipargi juhtimisega tegelevate ettevõtete, nn andmeesitajate poolt tavaliselt pakutava sõidukisisese seadme kaudu toimiv aruandlusmeetod. Seadme kasutamise eeltingimuseks on, et kasutaja registreerib ennast eelnevalt maksukogumisteenuse osutaja (SMMC) juures ja sõlmib andmeesitajaga lepingu.

Sel juhul saavad kasutajad tasuda maanteemakse ettemaksuna; s.t. et kõigepealt tuleb neil kanda oma registreerimisel avatavatele kontodele (mida haldab maksukogumisteenuse osutaja, s.t. SMMC) vajalikud vahendid. Positiivsest kontojäägist võetakse vahendid tasuliste teelõikude kasutamiseks.

 

(2) Teepilet

Kasutajatel on võimalus oma marsruudid ette planeerida HU-GO süsteemi online klienditeenindusliidese kaudu, mis peatselt käivitatakse aadressil www.hu-go.hu, või üleriigiliselt avatavates müügipunktides (klienditeenindus, jaemüügipartnerid). Nimetatud teenuse kasutamiseks peate ainult määrama kaardil marsruudi algus- ja lõpp-punktid (ja maksimaalselt neli vahepeatust teel) ja sisestama oma sõiduki põhiandmed (numbrimärk, riigi tähis, keskkonnaalane klassifikatsioon, telgede arv, lubatud maksimaalne kaal, veoautode peatuskoha teade, sõiduki kõrgus).

Teepiletid tuleb igal juhul osta enne tasulise teelõigu kasutamist (maksimaalselt 30 päeva enne sõitmist). Varem ostetud teepiletid kehtivad kaks kalendripäeva, vahetult enne tasuliste teelõikude kasutamist ostetud teepiletid kehtivad järgmise kalendripäeva lõpuni ja kehtivad eranditult ainult ühekordseks maantee kasutamiseks planeeritud marsruudil.

Nimetatud teenus on kõige kasulikum juhtide jaoks, kes soovivad Ungaris kasutada tasulisi teelõike eelnevalt planeeritud marsruudil, kuid mitte regulaarselt. See lahendus on kõige sarnasem Saksamaal kasutatava meetodiga, kuid ühe märkimisväärse erinevusega – registreerimata kliendid saavad maksta teemaksu klienditeeninduse kassas või jaemüügipartnerite kontorites, aga mitte marsruudi planeerimise seadme (terminali) kaudu.

 

Klienditeenindus ja müügipunktid

Riiklik Maanteeamet (State Motorway Management Company Ltd.) ootab teid oma 20 klienditeeninduskontoris kõikides HU-GO süsteemi toimimist ja müüki puudutavates küsimustes. Lisaks avab SMMC kolm uut müügipunkti Hegyeshalomi ja Rajka lähedal (maksevõimalused: HUF ja EUR, pangakaardid, litsentseeritud partnerite kütusekaardid).

Lisaks eeltoodule seab ettevõte sisse ligi 1 700 jaemüügipunktiga üleriigilise jaemüügivõrgu, kuhu kuuluvad ka piiripunktid. Lisaks teepiletitele müüakse neis ka Ungari andmeesitajate sõidukisiseseid seadmeid.

Lisaks eeltoodule müüakse teepileteid ka HU-GO klienditeenindusportaali kaudu, mis avatakse peatselt aadressil www.hu-go.hu. 

Maksekontroll

Ungari DBT süsteemis kasutatakse loata tee kasutamise lõpetamiseks peamiselt fikseeritud maksekontrollipunkte (portaale) ja sõidukitesse paigaldatud mobiilseid kontrollseadmeid (liiklust peatamata). SMMC olemasolevat kontrollimissüsteemi täiendav ja laiendav tehniline infrastruktuur on suuteline igasuguste ilmaolude ja valgustingimuste korral nii öösel kui päeval koguma kõiki andmeid, mis on vajalikud sõidukite tuvastamiseks, mis on kohustatud maanteemaksu maksma.

Lisaks sellele, et paigaldatud fikseeritud maksekontrollipunktid suudavad tuvastada ja salvestada kõik olulised andmed (fotod, riigi tähis, numbrimärk, telgede arv, jne) nende valve all olevaid teelõike läbivate sõidukite kohta, suudavad nad suhelda ka sõidukisisese seadmega (on-board unit, OBU) vastavalt EETS direktiividele. Sõidukitesse paigaldatud mobiilsed kontrollseadmed erinevad paiksetest portaalidest selles mõttes, et suudavad jälgida ka liikuvat sõidukit tasulise teelõigu mistahes punktis pidevalt muutuvatel, suvalistel ja prognoosimatutel aegadel ja kohtades.

Eelpool kirjeldatud instrumentide abil salvestatud andmed ja nende abil tuvastatud sõidukite kategooriad võimaldavad ettevõttel üheselt kindlaks teha, millise tee kasutamise õigus igal konkreetsel sõidukil sellel tasulisel teelõigul on.

Maanteemaksu kogumise süsteemis, mis baseerub Ungari teedevõrgus läbitud vahemaal, võimaldavad pidevat üleriikliku tasuliste teede võrgustiku seiret ja toetavad maksukogumist teostavate organite tegevust 74 uut alalist kontrollimispaika ja 45 uut mobiilset kontrollseadet lisaks olemasolevatele maksekontrolliseadmetele. Ilma loata teed kasutanud isikute vastutuselevõtmine kuulub politsei jurisdiktsiooni, kelle kasutuses on 50 uut mobiilset trahvimisseadet. Lisaks sellele seatakse vastavate sõidukite poolt kasutatavate piiriületuspunktide väljumiskohtade juurde sisse täiendavad kontrollpunktid. Karistus tee kasutamise eest ilma loata kvalifitseerub halduskaristusena.

Avastatud rikkumise korral saab halduskaristust rakendada kahel viisil:

·                     kohapeal – teekasutaja peetakse kontrollimisel kinni ja trahvitakse juhti;

·                     teekasutajat kohapeal ei peatata; nn objektiivse vastutuse põhimõtte kohaselt trahvitakse sõiduki registreeritud omanikku/kasutajat.

Välisriigi kodanike puhul saab sõidukit peatamata määratud trahvi sisse nõuda tagasiulatuvalt, s.t. kui ilma loata teed kasutanud isik naaseb Ungarisse.

 

Lisainformatsioon:

Täiendava informatsioon saamiseks külastage HU-GO süsteemi peatselt avatavasse klienditeeninduse veebiportaali aadressil www.hu-go.hu või pöörduge SMMC klienditeeninduskontoritesse.

Uuendatud 5.06.2013