Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Ukraina : Lubade süsteem
Ukraina : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Sloveenia : Riiklikud maksud
Horvaatia : Riiklikud maksud
Venemaa : Liikluspiirangud
Horvaatia : Kahepoolsed kokkulepped
Poola : Riiklikud maksud
Norra : Riiklikud maksud

Kaubaveo tingimused
Austria : Riiklikud maksud
Saksamaa : Riiklikud maksud
Horvaatia : Liikluspiirangud
Läti : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Leedu : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod
Venemaa : Riiklikud maksud
Ukraina : Riiklikud maksud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Moldova : Riiklikud maksud

Kaubavedu

Muudetud: 14-02-2018

[Itaalia ] Liikluspiirangud

Sõidukid

veoautod registrimassiga üle 7,5 t

Piirkond

üleriigiline

Sõidukeeld 

 2018

• pühapäeviti jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, mais, oktoobris, novembris ja detsembris 09.00–22.00;
• pühapäeviti juunis, juulis, augustis ja septembris 07.00–22.00;
• riiklikel pühadel ja tiheda liiklusega päevadel:

6.jaanuar

09.00 - 22.00

30.märts

14.00 - 22.00

31.märts

09.00 - 16.00

2.aprill

09.00 - 22.00

3.aprill

09.00 – 14.00

25.aprill

09.00 – 22.00

1.mai

09.00 - 22.00

2.juuni

08.00 – 22.00

30.juuni, 7., 14., 21.juuli

08.00 – 16.00

27. juuli

16.00 - 22.00

28.juuli

08.00 – 22.00

3.august

14.00 – 22.00

4.,11., 15.august

08.00 - 22.00

18., 25.august

08.00 – 16.00

1.november

09.00 - 22.00

23.detsemberr

09.00 – 14.00

8.,25., 26.detsember

09.00 – 22.00

 

 Kui autorong ei sisalda poolhaagist, kehtib eespool nimetatud massipiirang ainult veduki kohta; kui veduk ei ole laadimiseks mõeldud, kehtib selle kohta omakaal.

 Teisest riigist või Sardiiniast saabuvate sõidukite puhul, millega on kaasas saadetise päritolu tõendavad dokumendid, lükatakse sõidukeelu algusaega nelja tunni võrra edasi. Välismaalt saabuva sõiduki puhul, millega on kaasas ainult üks autojuht, kelle igapäevane puhkeaeg vastavalt EMÜ määruses nr 561/2006 sätestatule langeb kokku nimetatud nelja tunniga, algab neljatunnine edasilükkamisaeg alates puhkeaja lõppemisest.

 Teise riiki sõitvate sõidukite puhul, millega on kaasas saadetise sihtkohta tõendavad dokumendid, lükatakse sõidukeelu lõpuaega kahe tunni võrra tagasi. Sardiiniasse sõitvate sõidukite puhul, millega on kaasas saadetise sihtkohta tõendavad dokumendid, lükatakse sõidukeelu lõpuaega nelja tunni võrra tagasi.

 Sõidukeelu lõpuaega lükatakse nelja tunni võrra tagasi sõidukite puhul, mis suunduvad riigi vahesadamatesse (Bologna, Padua, Verona Quadrante Europe, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara ja Parma-Fontevivo) või ühendveoterminalidesse (Busto Arsizio, Milano-Rogoredo ja Milano-Smistamento) ning mis veavad ekspordiks määratud kaupu. See kehtib ka sõidukite kohta, mis veavad tühje laadimisvahendeid (konteinerid, vahetatavad osad, poolhaagised), mis on määratud ekspordiks samade vahesadamate ja ühendveoterminalide kaudu, samuti nende kohta, mille kaup laaditakse rongidele. Nimetatud sõidukitega peavad olema kaasas asjakohased dokumendid (veotellimused), mis tõendavad kaupade sihtpunkti. Samad nõuded kehtivad ka kombineeritud vedudele raudtee-maantee või meritsi ja maanteid pidi eeldusel, et on kaasas sihtkoha dokumendid aga ka praami või raudtee piletid või nende broneering.

 Sardiinias sõitvate riigi territooriumi teisest piirkonnast saabunud sõidukite puhul, millega on kaasas saadetise päritolu tõendavad dokumendid, lükatakse sõidukeelu algusaega nelja tunni võrra edasi. Selleks et soodustada ühendvedusid, kehtib sama erand Sitsiilias sõitvate riigi territooriumi teisest piirkonnast parvlaevaga saabunud sõidukite kohta, välja arvatud Calabriast saabuvad sõidukid, tingimusel et nendega on kaasas asjakohased saadetise päritolu tõendavad dokumendid.

 Liikluspiirangud ei kehti Sardiinias olevate sõidukite kohta, mis sõidavad parvlaevale minekuks otse sadamasse, suundudes riigi territooriumi muusse piirkonda, tingimusel on nendega on kaasas asjakohased dokumendid, mis tõendavad saadetise sihtkohta, samuti laeva broneeringu kinnitus või laevapilet. Sama erand kehtib Sitsiilias olevate sõidukite kohta, mis sõidavad parvlaevaga otse riigi territooriumi muusse piirkonda, välja arvatud Calabriasse.

 Arvestades Salerno-Reggio Calabria kiirtee uuendamisest tingitud liiklusprobleeme ja Calabriasse suunduva ja sealt tuleva parvlaevaliiklusega seotud raskusi ning kahes eelnevas lõigus osutatut arvestamata, lükatakse sõidukeelu alguse ja lõpuaega kahe tunni võrra vastavalt kas edasi ja tagasi sõidukite puhul, mis saabuvad Sitsiiliast või sõidavad Sitsiiliasse, tingimusel et autojuhtidel on kaasas saadetise päritolu või sihtkohta tõendavad dokumendid.

 Vastavalt eespool toodud määrustele tuleks tähele panna, et San Marino Vabariigist või Vatikani Linnriigist saabuvaid või sinna sõitvaid sõidukeid loetakse riigi territooriumi piirkondades sõitvateks sõidukiteks.

Erandid :

·   hädaolukorras kasutatavad ühissõidukid või hädaolukorras vajaminevat materjali vedavad sõidukid (tuletõrjebrigaad, kodanikukaitse, jne.);
·   sõjaväe-, Itaalia Punase Risti ja politseisõidukid;
·   teid või nende kontsessiooni omavatele ettevõtetele kuuluvad ja kiireloomulisuse tõttu taolist vedu teostavad sõidukid;
·   sõnadega "Munitsipaalmaanteede osakond " märgistatud linnahooldeautod;
·   kirjega "PT" või "Poste Italiane" märgistatud Postside- ja Telekommunikatsiooniministeeriumi sõidukid;
·   raadio/televisiooni tarbeks kiireloomulisi ülesandeid  täitvad sõidukid;
·   kütuse jaotamist läbiviivad või tarbimiseks mõeldud kütust vedavad sõidukid;
·   loomi ametlikele loomavõistlustele vedavad sõidukid, kui võistlused toimuvad järgmise 48 tunni jooksul või toimusid eelneva 48 tunni jooksul;
·   õhusõiduki tarbeks toiduaineid või mootoreid ja varuosi vedavad sõidukid;
·   kaubalaevastiku tarbeks toiduaineid vedavad sõidukid ja sõidukid, millel on kaasas vajalikud saatedokumendid;
·   ainult ajalehti ja ajakirju vedavad sõidukid;
·   ainult meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavaid tooteid vedavad sõidukid;
·   ainult piima vedavad sõidukid (välja arvatud UHT-piim). Taolised sõidukid peavad olema varustatud nii mõlematele külgedele kui ka tagaosale nähtavalt kinnitatud roheliste tahvlitega (50 cm lai ja 40 cm pikk), millel on musta värviga trükitud 20 cm pikkune väike täht "d";
·   kaupu vedavad põllumajandussõidukid, mis liiguvad riiklikku teedevõrku mittekuuluvatel teedel;
·   vett koduseks tarbimiseks vedavad paakautod;
·   septikute ja äravoolutorude puhastamiseks mõeldud sõidukid;
·   kiirestiriknevaid toiduaineid vedavad sõidukid, mis vastavad ATP kokkuleppe nõuetele;
·   sõidukid, mis veavad kiirestiriknevaid kaupu nagu värsked puu- ja köögiviljad, värske liha ja kala, lõikelilled, tapmisele määratud või välismaalt saabunud elusloomad, nagu ka tapaloomade kõrvalsaadused, tootmiskarja tibud, värsked piimatooted, värskest piimast pärinevad koostisosad ja sperma. Taolised sõidukid peavad olema varustatud nii mõlematele külgedele kui ka tagaosale nähtavalt kinnitatud roheliste tahvlitega (50 cm lai ja 40 cm pikk), millel on musta värviga trükitud 20 cm pikkune väike täht "d";
·   ettevõtte peakontorisse naasvad sõidukid tingimusel, et nad ei asu sõidukeelu kehtimahakkamisel mitte rohkem kui 50 km kaugusel peakontorist ja et nad ei liigu kiirteedevõrku kuuluvatel teedel.

Järgnevad sõidukid kuuluvad samuti erandite alla juhul, kui neil on ette näidata prefekti poolt välja antud luba:
·   sõidukid, mis veavad kaupu, mis nende omadustest tingitult või kliimast või hooajast sõltuvalt on kiiresti riknevad ja mille vedu tootmiskohast ladustamis- või müügikohta peab toimuma kiiresti ning loomasööta vedavad sõidukid;
·   ööpäevaringse tööga seotult äärmise vajaduse või hädaolukorra juhtudel kaupu vedavad sõidukid;
·   kaupu vedavad põllumajandussõidukid, mis liiguvad riiklikku teedevõrku kuuluvatel teedel.

Kahte esimesse sõidukite kategooriasse kuuluvad sõidukid peavad olema varustatud nii mõlematele külgedele kui ka tagaosale nähtavalt kinnitatud roheliste tahvlitega (50 cm lai ja 40 cm pikk), millel on musta värviga trükitud 20 cm pikkune väike täht "d";.

Samuti võivad prefektid välja anda ajutise, mitte rohkem kui neli kuud kehtiva loa messe, turge või kultuuriüritusi varustavatele sõidukitele.

 

 Erandi taotlus

Erandi taotluse peab lähtemaakonna prefektuurile esitama õigeaegselt (vähemalt 10 päeva enne taotlemist). Prefektuur võib pärast kohalike ja üldiste teeoludega seoses välja toodud põhjuste paikapidavuse ja kiireloomulisuse kontrollimist välja anda loa, milles on näidatud: kehtivusaeg (mis ei tohi olla pikem kui kuus kuud); registreerimismärk; lähte- ja sihtpunktid; sõiduskeem; transporditav materjal.

Välisriigi sõidukite puhul peab erandi taotluse Itaalia piiriületuspunkti maakonna prefektuurile esitama kas toote tarnija või kaubasaaja. Lisaks kiireloomulisusele ja kaupade kiirestiriknevusele peavad prefektid arvestama ka kaugust lõppsihtkohani, teekonna liiki ja  asjassepuutuvate teenuste olemasolu piiril. Analoogiliselt peavad prefektid Sitsiiliast tulevate või sinna suunduvate sõidukite puhul arvesse võtma spetsiifilisi Sitsiilia geograafilisest asukohast tulenevaid takistusi ja eriti praamiületuseks vajaminevat aega.

Sõidukeelu perioodide ajal võivad need prefektuurid, mille territooriumil tollipunktid asuvad, lubada välisriigist saabuvatel sõidukitel alatiselt sõita piirile lähimasse parklasse.

 Ohtlike ainete vedu

Sõidukid  

ohtlikke veoseid vedavad sõidukid ( klass 1) massist olenemata

 Piirkond  

üleriigiline

 Sõidukeeld  

lisaks ülalnimetatud kuupäevadele nädalalõpud ajavahemikul 26. Maist -  09. septembrini, laupäeval 08.00 kuni pühapäeval 24.00

 Erandid
Erandeid võib lubada äärmise vajaduse või hädaolukorra puhul, kui see puudutab riikliku tähtsusega ööpäevaringse töö täitmist, mis on asendamatu isegi riiklikel pühadel. Luba ei kehti madala liiklustihedusega teede ja kõnealuste tööde teostamise alaga külgnevate valdade puhul. Kõikide juhtude korral ei anta erandeid nendeks päevadeks, mil turistide liikumine asjassepuutuvas piirkonnas on maksimaalsel tasemel

Allikas: CONFETRA,veebruar 2018

Uuendatud: veebruar 2018