BUSSIDE KLASSIFITSEERIMISE MÄÄRUSTIK

Üldist

Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liidu (IRU) poolt välja töötatud (turismi)busside klassifikatsioonisüsteemi põhimõtteks on jagada bussid vastavalt nende mugavuse tasemele mugavusklassidesse. IRU on seisukohal, et kogu Euroopas aktsepteeritavate, ühesuguste põhimõtete alusel turismibusse mugavusklassidesse liigitava süsteemi kasutusele võtmine on üks bussiturismi populariseerimise ja transpordiettevõtete poolt pakutava teenuse kvaliteedi tõstmise võimalustest. IRU süsteemis on neli mugavusklassi, mida sarnaselt hotellides kasutatavaga iseloomustab tärnide arv. Kõige madalamat mugavusklassi tähistatakse 1 tärniga kõige kõrgem on 4 tärniga tähistatud klass.

Süsteemi rakendamise põhieesmärgid on järgnevad:

 • kehtestada reisijate, turismifirmade ja bussifirmade jaoks nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ühtsed minimaalsed standardid iga mugavusklassi jaoks, mida on kerge eristada ja mis on kergelt kontrollitavad, suurendades seeläbi bussiteenuse "läbipaistvust".

 • garanteerida busside tellijatele soovitud mugavusastmega bussi saamine (tellija saab eelnevalt süsteemi põhimetega tutvudes valida omale sobiva mugavusastmega bussi);

 • võimaldada bussifirmadel põhjendatult küsida kõrgema mugavusklassiga bussi eest ka väärilist hinda;

 • soovitud kvaliteediga teenuse tagamise läbi tõsta bussiturismi mainet tervikuna.

 • võimaldada ettevõtetel, kes soovivad investeerida bussiteenuse kvaliteedi tõstmisse end selgelt eristada ja esile tõsta.

 

Hetkel on IRU reisibusside klassifikatsioonisüsteem kasutusel 18 Euroopa riigis: Belgias, Bulgaarias, Šveitsis, Taanis, Hispaanias, Hollandis, Prantsusmaal, Ungaris, Itaalias, Poolas, Rumeenias, Rootsis, Soomes, Tšehhis, Slovakkias, Lätis, Leedus ja Eestis.

 

IRU andis ERAA-le õiguse teostada klassifitseerimist Eestis. Bussifirmad, kes soovivad ühineda IRU klassifikatsioonisüsteemiga peavad kirjutama alla vastavale kohustuste deklaratsioonile ja esitama bussi(d) mida soovivad klassifitseerida ülevaatuseks ERAA esindajale. Ülevaatuse käigus tehakse kindlaks missuguse mugavusklassi tingimustele buss vastab ja väljastatakse vastavad tähised. Ühe bussi klassifitseerimine maksab 1150 krooni.

Lisainformatsiooni saab ERAA sekretariaadist Tallinnas Narva mnt. 91. Elo Tambur, tel: 6 062 051.


I PÕHIPRINTSIIBID

 1. Bussid võetakse vastu IRU rahvusvahelisse klassifitseerimissüsteemi vaid siis, kui nad rahuldavad järgmisi tingimusi:
 2. sõiduki üldine hea seisukord järgmiste kriteeriumide alusel:

  - välimus: üldmulje, eriti rooste ning nähtavate kriimustuste puudumine;

  - sisemus: üldmulje, eriti istmete ja käetugede seisukord (mitte rebenenud ega

  pragunenud), samuti põranda- ja laepindade hea seisukord;

  - puhtus: eritähelepanu käetugede, käepidemete, kardinate ja

  päikesekaitsete, samuti lae ja põrandapindade puhtusele.

 3. varustatud selliselt, et rahuldaks kõik kohustuslikud nõuded ühes järgmistest kategooriatest:

- * (bussid)

- ** (ekskursioonibussid)

- *** (turismibussid)

- **** (luksusbussid)

mille detailne kirjeldus on toodud käesoleva Määrustiku Lisas 1.

 1. Busse võidakse klassifitseerida ühe järgneva protseduuri alusel:
 2. individuaalselt

 3. bussi valmistaja poolt
 4. Klassifitseerimine annab õiguse:
 5. klassifitseerimissertifikaadile Lisas 2 toodud näidise alusel. Sertifikaat trükitakse selle maa keeles, kus see välja antakse, samuti prantsuse või inglise keeles. Soovitav on hoida sertifikaadi koopiat bussis.

 6. paigaldada bussile IRU tähis Lisas 3 toodud näidise alusel. IRU tähist võib kasutada ainult koos tärnidega, mis näitavad tagatavat mugavuskategooriat, ja sümbolitega, mis tähistavad erivarustust vastavalt Lisale 4, IRU numereerimissüsteemiga, bussi registreerimisnumbri, istekohtade arvu ja kehtivusperioodiga. Klassifikatsioonitähise mõõtudeks on: 320 X 330 mm ja see peab olema vastavuses Lisas 5 toodud näidisega. Üks tähis paigaldatakse bussi reisijate uksepoolsele küljele. Lisatähised on vabatahtlikud. Iga assotsiatsioon otsustab, missuguseid tähiseid ta soovib välja anda ja kui neid antakse välja, siis nende arvu ja kohad, kuhu need tuleks kinnitada.
 7. Bussid esitatakse kontrollimiseks, klassifitseerimise uuendamiseks ja võimalikuks uue klassifikatsioonitähise saamiseks eelmise klassifikatsioonitähise väljastanud assotsiatsiooni klassifikatsioonikomisjonile.

  Kontroll viiakse läbi sagedusega kord aastas. Klassifikatsioonitähisele kinnitatav kontrolli kehtivust näitav kleebis kehtib ühe aasta.

 8. Klassifikatsioonikomisjoni kõigi kontrollide kohta koostatakse aruanne vastavalt näidisele, mis on toodud Lisas 6. Assotsiatsioon ja klassifitseerimist taotlenud firma saavad kumbki ühe aruande eksemplari.

 9. Kui kontrolli tulemus on negatiivne, võib klassifitseerimist taotlenud firma taotleda pärast klassifikatsioonikomisjoni viimase kontrolli ajal avastatud puuduste likvideerimist kontrolli kordamist.

 10. Kui buss enam ei vasta klassifitseerimisel antud mugavuskategooria tingimustele, on vastava kategooria klassifikatsioonitähise kasutamine keelatud, välja arvatud kui buss on uuesti viidud seisukorda, mille alusel mugavuskategooria kinnitus on antud, tagamaks vastavuse nimetatud tingimustega ja esitatud klassifikatsioonikomisjonile kinnituse uuendamiseks.

 11. Assotsiatsioon võib enda algatusel või mingi huvitatud poole nõudel tühistada klassifitseerimissertifikaadi, IRU tähise ja klassifikatsioonitähiste kasutamise õiguse ettevõtte poolt allkirjastatud kohustuste deklaratsioonis esitatud asjaolude ilmnemisel.

II INDIVIDUAALSE KLASSIFITSEERIMISE PROTSEDUUR

Taotluse individuaalseks klassifitseerimiseks esitab bussi omanik või operaator või omaniku või operaatori esindaja bussi registreerinud riigi assotsiatsiooni klassifikatsioonikomisjonile. Klassifikatsioonikomisjon kontrollib esitatud bussi vastavalt üldeeskirjadele, mis on määratletud I peatükis ja garanteerib, et buss vastab tingimustele, mis on määratletud I peatükis ja lisas 1. Kui komisjon bussi klassifitseerimise kinnitab, väljastatakse sertifikaat vastavalt lisas 2 esitatud näidisele. I peatüki punkti 3 b) nõuete kohased klassifikatsioonitähised väljastatakse koheselt.


III KLASSIFITSEERIMISE PROTSEDUUR BUSSIDE TOOTJATELE

 1. Vastavalt punktidele 3 ja 4 ja assotsiatsiooni poolt määratletud tingimustele võivad seeriaviisiliselt sama tüüpi konstruktsiooniga busse ehitavad busside valmistajad "Busside klassifitseerimise määrustikus" määratletud tingimuste kohaselt klientide taotluse korral ise väljastada kinnituse sertifikaadi vastavalt lisas 2 esitatud näidisele.

 2. Bussi valmistaja poolt kinnitatud mugavuskategooria klassifikatsioonitähise väljastab selle riigi assotsiatsioon, kus hoitakse bussi valmistaja poolt antud klassifikatsioonisertifikaati, peale "IRU rahvusvahelisse reisibusside klassifikatsioonisüsteemi vastuvõtmist taotleva firma kohustuste deklaratsioonile" alla kirjutamist.

 3. Tootjal ei ole õigust väljastada klassifitseerimissertifikaate enne kui assotsiatsiooni klassifikatsioonikomisjon on teinud kindlaks ühe või mitme seeriaviisiliselt toodetud bussi kontrollimise teel, et seda tüüpi bussid vastavad I peatükis ja käesoleva määrustiku lisas 1 toodud nõuetele. Assotsiatsiooni klassifikatsioonikomisjon toob vajadusel välja muudatused, mis tuleb teha vaadeldavale konstruktsioonitüübile selleks, et busside tootja saaks punktis 1 toodud õiguse.

 4. Bussi valmistaja võtab kirjalikult endale kohustuseks:
 5. lubada assotsiatsiooni klassifikatsioonikomisjonil kontrollida teisi sama konstruktsioonitüübiga busse igal ajal kõnesoleva tüübi seeriatootmise käigus;

 6. informeerida assotsiatsiooni muudatustest konstruktsioonis või tehnilistes andmetes, sõltumata nende tähtsusest, enne kui nad jõustatakse.
 7. Kõikidest assotsiatsiooni klassifikatsioonikomisjoni otsustest teatab assotsiatsioon valmistajale kirjalikult. See otsus on varustatud kuupäeva ja numbriga ja seal on täpselt ära toodud selle klassifikatsioonikomisjoni nimi, mis võttis otsuse vastu.

IV LÕPPSÄTTED

Käesolev määrustik ja selle lisad on koostatud inglise ja prantsuse keeles. Lahknevuse korral nende kahe teksti vahel antakse eesõigus prantsusekeelsele variandile, milles nad algselt koostati.


IRU REISIBUSSIDE KLASSIFIKATSIOONISÜSTEEMI ERAA KLASSIFIKATSIOONIKOMISJONI TÖÖKORD

I ÜLDSÄTTED

 1. Rahvusvahelise Maanteetransporti Liidu (International Road Transport Union), edaspidi IRU, reisibusside klassifikatsioonisüsteemi Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni, edaspidi ERAA, klassifikatsioonikomisjon, edaspidi komisjon, on IRU klassifikatsioonisüsteemi Eestis rakendumisega seonduvate otsuste langetamiseks moodustatud komisjon.

 2. Komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse otsustest, teistest õigusaktidest ja ERAA poolt allkirjastatud kohustuste deklaratsioonist IRU reisibusside rahvusvahelise klassifikatsioonisüsteemiga ühinemiseks.

 

KOMISJONI TÖÖKORRALDUS

§ 1

 1. Komisjon kinnitab oma esimesel istungil komisjoni koosseisu ja valib komisjoni esimehe ja aseesimehe. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

 2. Komisjon tuleb kokku peale seda kui esimees on selle kokku kutsunud.

 

§ 2

Komisjoni peamisteks tööülesanneteks on:

 1. korraldada busside klassifitseerimist Eestis vastavalt IRU busside klassifitseerimise määrustikule;

 2. uurida kõiki probleeme, mis on seotud klassifikatsioonisüsteemi rakendumisega Eestis;

 3. teha ettepanekuid klassifikatsioonisüsteemi muudatuste osas IRU Klassifikatsioonikomiteele.

 

§ 3

 1. Ettepanekud pannakse hääletusele. Kirja teel ja volituse alusel hääletamine on lubatud.

 2. Klassifikatsioonisüsteemi muudatuste ettepanekud, mille tulemusel Eestis kehtivaid süsteemi sätted muudetakse vähemrangeteks tuleb vastu võtta ühehäälselt.

Ettepanekud, mille eesmärk on muuta klassifikatsioonisüsteemi sätteid rangemaks ning muuta kehtivat töökorda tuleb vastu võtta kahe kolmandiku komisjoni liikmete poolt.

Teised muudatused ja ettepanekud, mis ei kujuta endast muudatusi, võetakse vastu komisjoni liikmete enamuse poolt.

Häälte võrdse jagunemise korral otsustab ERAA esindaja hääl.

 

§ 4

Otsuste langetamiseks on vajalik kvoorum, mis koosneb mitte vähem kui pooltest Komisjoni liikmetest.

Koostööpartnerid