Autojuhi tunnistuse taotlemine mittekodanikust autojuhile

Autojuhid, kes ei ole ühegi Euroopa Liidu riigi kodanikud ja teostavad vedusid Euroopa Majandusühenduse veoloa alusel, peavad alates 1.maist 2004 omama täiendavat dokumenti ehk nn. autojuhi tunnistust.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheline tasuline veosevedu ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 II peatüki artikkel 3 alusel toimub rahvusvaheline vedu ühenduse tegevusloa alusel ning kui juht on kolmanda riigi kodanik, peab tal olema ka juhitunnistus. Juhitunnistus väljastatakse autojuhile, kes ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ega pikaajaline elanik nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ tähenduses.

Juhitunnistuse omaja võib autojuhi tunnistuse üle anda ainult tema juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel tasulist veosevedu teostavale juhitunnistusel nimetatud autojuhile.

Juhitunnistuse taotlemiseks esitatakse järgmised dokumendid:
1) avaldus;
2) autojuhi passi koopia;
3) autojuhi juhiloa koopia;
4) autojuhi ja vedaja vahel sõlmitud töölepingu või võlaõigusliku lepingu või osapoolte kinnitatud väljavõte nimetatud lepingust, kuhu peavad olema kantud autojuhi ja vedaja nimi, lepingu sõlmimise kuupäev ja kehtivusaeg;
5) autojuhi ravikindlustuse olemasolu tõendav dokument;
6) autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia.

Tunnistusi väljastab ERAA ja nende taotlemiseks tuleb esitada avaldus.

Avalduse vormi näidis:   DOC formaadis   või   PDF formaadis

Kontaktisik  Anu Viks, 6062062,   anu(at)eraa.ee

 
 

Koostööpartnerid