IRU Põhikiri

LISA 2

CD/G2372/PHW

06/04/01

RAHVUSVAHELISE MAANTEETRANSPORDI LIIDU (IRU)

PÕHIKIRI

 

I. Nimetus - Eesmärk - Asukoht

ARTIKKEL 1

Rahvusvahelise Maanteetranspordi Liidu (IRU) nime all on Šveitsi Tsiviilseadustiku lõike 60 ja sellele järgnevate lõigete alusel asutatud piiramata ajaks juriidilise staatusega ühing, mis hõlmab tasuliste ning oma kulul korraldatavate autovedudega tegelevaid organisatsioone ja ettevõtteid rahvusvahelisel tasandil.

ARTIKKEL 2

IRU eesmärgiks on soodustada riigisisese ja rahvusvahelise autoveo arengut ja õitsengut kõigis riikides ühiskonna huvides tervikuna ning kaitsta autoveo rolli tasulistel ning oma kulul korraldatavatel autovedudel.

IRU pöörab koostöös oma liikmetega ja nende kaasabil erilist tähelepanu just:

a) autovedu kas otseselt või kaudselt puudutavate probleemide uurimisele ja lahendamisele või selle soodustamisele;

b) veoteenuse pakkujate ja autojuhtide koolitamisele ja ametialase pädevuse laiendamisele ning vastaval tegevusalal pakutavate teenuste kvaliteedi tugevdamisele;

c) tööle autoveo hõlbustamisel, eriti riigisisese ja rahvusvahelise maanteeliikluse, tolliformaalsuste, veolepingute, liiklusohutuse jms seotud määruste ja tavade ühtlustamise ja lihtsustamise abil;

d) säästva arengu majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide edendamisele autoveo tegevusalal, parandades tulemuslikkust, liiklusohutust, energia säästlikkust ja keskkonnakaitset;

e) transpordiviiside vaba valikut ja igat tüüpi ja liiki transpordi kasutamise võrdsust ohustavatele meetmetele või autoveo diskrimineerimise vastu seismisele;

f) koostöös liikmetega vajalike jõupingutuste tegemisele ja vajalike sammude astumisele rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil eesmärgiga tagada autoveo harmooniline areng ja parandada selle mainet;

g) autoveo tegevusala esindamisele ametivõimude ja -organite ning riiklike või erainstitutsioonide ees ning rahvuslikus või rahvusvahelises meedias;

h) koostöö ja täiendatavuse edendamisele teiste transpordiviisidega;

i) vastavalt tööprogrammide koostamisele, meetmete kasutuselevõtmisele ja soovitamisele, sammude astumisele õigete vahendite abil põhikirjajärgsete eesmärkide saavutamiseks koostöös liikmete ja kõigi partneritega autoveo tegevusalal.

IRU on mittetulundusühing.

ARTIKKEL 3

IRU asukoht on Genfis.

II. IRU liikmed

ARTIKKEL 4

Tegevliikmed

Tegevliikmeiks võivad saada:

a) rahvuslikud mittetulundusorganisatsioonid, mis esindavad autoveo kõiki tegevusharusid: professionaalset reisijatevedu, tasulist ning oma kulul korraldatavat autovedu;

b) rahvuslikud mittetulundusorganisatsioonid, mis esindavad autoveo tegevusharude põhikategooriaid.

ARTIKKEL 5

Assotsieerunud liikmed

Assotsieerunud liikmeiks võivad saada:

a) rahvuslikud ja rahvusvahelised mittetulundusorganisatsioonid, mis osalevad kas otseselt või kaudselt autovedude teostamisel;

b) rahvuslikud ja rahvusvahelised mittetulundusühingud ning muud tulundusettevõtted, mis osalevad otseselt või kaudselt autovedude teostamisel.

ARTIKKEL 6

Liikmeks vastuvõtmine

Taotlus IRU liikmeks vastuvõtmiseks artiklite 4 ja 5 alusel tuleb esitada kirjalikult. Taotlus tuleb esitada IRU Tegevnõukogule, millel on õigus küsida lisateavet usaldusväärsetest allikatest ning eriti asjassepuutuva riigi tegevliikmetelt.

Vastuvõtmisega seotud üksikasjad ja kriteeriumid on sätestatud IRU töökorras.

Liikmeks vastuvõtmise taotlused vaatab läbi IRU Tegevnõukogu, kes teeb otsuse, ilma et seda peaks kandidaadile põhjendama. Apellatsiooni ei ole võimalik esitada.

Kui riigi üks või enam rahvuslikku organisatsiooni on juba IRU Transpordinõukogu liikmed, peab nõukogusse vastuvõtmist taotlev kandidaat sellesse tegevusala ühtsuse tugevdamiseks võtma eelnevalt endale kohustuse austada ja edendada IRU poliitikat rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil ning esineda ühisrindena koos selle riigi IRU liikmetega. Lisaks selle nõutakse liikmekandidaadilt, et ta hangiks eespool nimetatud liikme(te) eellepingu häälte jagunemise kohta nagu on märgitud artiklis 15.

Kui kandidaadi riigist pärit olevad IRU liige või liikmed ei kinnita liikmeks vastuvõtmise taotlust vastava IRU Transpordinõukogu nimel, esitab IRU Tegevnõukogu taotluse IRU Üldkogule otsustamiseks.

IRU liikmeks vastuvõetud kandidaadid peavad maksma IRU Tegevnõukogu poolt määratud liitumistasu.

IRU Peasekretär teatab kandidaadile kirjalikult, kas IRU Tegevnõukogu võttis ta liikmeks vastu või mitte.

ARTIKKEL 7

Liikmete õigused ja kohustused

1. Tegevliikmete õigused ja kohustused

Iga tegevliikme õiguseks ja kohustuseks on:

a) osaleda aktiivselt IRU Üldkogu, IRU Transpordinõukogude ja vajadusel Kontaktkomisjonide töös pädeva esinduse abil, mida juhib või volitab nõuetekohaselt selle President või Peasekretär;

b) ning valida oma võimekate liikmete hulgast nõuetekohaselt volitatud pädevad isikud selle esindamiseks IRU Toimkondades, Komisjonides ja Töögruppides, volitustega võtta vastu vajalikke IRU otsuseid ja kohustada IRU liikmeid neid täitma, kindlustades nende osalemise järjepidevuse;

c) valida oma võimekate liikmete hulgast IRU Tegevnõukogu, IRU Transpordinõukogude Presidendi ja Asepresidendi, IRU Kontaktkomisjonide ning vajadusel Toimkondade, Komisjonide ja Töögruppide kandidaadid, kohustudes neile isikutele tagama, juhul kui neid valitakse, kõik vajalikud vahendid, mis võimaldaksid neil täita oma ülesandeid IRUs.

2. Assotsieerunud liikmete õigused ja kohustused:

Assotsieerunud liikmete kohustusteks on:

a) osaleda vaid IRU Üldkogudel, IRU istungitel ja IRU konverentsidel;

b) olla lubatud IRU Tegevnõukogu otsusega teatud tingimustel osalema Kontaktkomisjonide ning teatud töörühmade ja komisjonide töös õigusega esitada ettepanekuid.

Assotsieerunud liikmetel ei ole õigust esindada organisatsiooni ning neil puudub hääleõigus.

3. Tegev- ja assotsieerunud liikmete õigused ja kohustused

Tegev- ja assotsieerunud liikmete õigusteks ja kohustusteks on:

a) täita IRU põhikirja sätteid ja töökorda ning samuti IRUs kehtivaid reglemente;

b) saavutada IRU eesmärgid, täites viivitamatult IRU poolt tehtud otsused ja soovitused;

c) teha ettekandeid pädevatele ametivõimudele, nende liikmetele ja meediale, teha teatavaks, edendada ja rakendada IRU poolt vastuvõetud otsuseid, toiminguid ja soovitusi ning tagada nende täitmine;

d) osaleda ja vastata tähtaegselt IRU Peasekretariaadi poolt läbiviidud uuringutele, edastada ettekannete tulemused üldriiklikul tasandil IRU otsuste, toimingute ja soovituste edasiarendamisel ning edastada IRU Peasekretariaadile teavet, mis võiks IRU liikmetele huvi pakkuda, eriti reisijate ja kauba maanteetransporti puudutavat teavet riiklike ja rahvusvaheliste määruste muudatuste kohta, mida valmistatakse ette või mis on jõus.

Lõigetes 3b) ja 3c) nimetatud IRU liikmete kohustused ei kehti neil juhtudel, kus eespool nimetatud lõigetes viidatud meetmeteks on:

- vastuolu kõnesoleva riigi seadusandlusega;

- kohaldamatus kõnesoleva liikme suhtes;

- vastuolu liikme poolt juba vastuvõetud strateegiliste eesmärkidega.

Neil juhtudel nõutakse liikmelt IRU Tegevnõukogu teavitamist.

ARTIKKEL 8

Liikme ja tema esindaja(te) lahkumine

a) Liige võib IRUst lahkuda juhul, kui lahkumisest teavitatakse IRU Peasekretariaati kirjalikult vähemalt kolm kuud ette.

Alates väljaastumise teate saamisest peatab IRU oma suhted selle liikme ja tema esindaja või esindajatega. Liige ja tema esindajad loobuvad sealtpeale IRU koosolekutel osalemisest, hääleõiguse kasutamisest ja ülesannete täitmisest IRUs.

Lahkumisel tuleb IRUle tasuda liikmemaks jooksva aasta eest.

b) Õigus IRU tegevusest osa võtta ja IRUs ametis olla lõpeb koheselt, kui isik ei ole kõnealuse liikme poolt selleks enam volitatud.

ARTIKKEL 9

Liikme väljaarvamine

Liikme võib IRUst välja arvata, kui ta ei täida enam IRU põhikirja ja töökorra järgseid nõudmisi.

IRU Tegevnõukogu võib liikme välja arvata ka siis, kui liige ei maksa pärast meeldetuletust oma liikmemaksu täies ulatuses kahe kuu jooksul pärast makse tähtaega, mis on arvel märgitud.

Liige, kes on väljaarvatud lakkab automaatselt olemast IRU liige ning tema esindajate volitused lõpevad.

Liikme väljaarvamise otsuse tegemine on IRU Tegevnõukogu ainupädevuses. IRU Tegevnõukogult ei nõuta otsuse põhjendamist. Otsust ei saa edasi kaevata.

Väljaarvamise korral tuleb IRUle tasuda liikmemaks jooksva aasta eest.

Otsuse väljaarvamise kohta teeb IRU Peasekretariaat teatavaks kirjalikult.

III. IRU organid

ARTIKKEL 10

IRU organid on:

a) IRU Üldkogu

b) IRU Reisijateveo Nõukogu

c) IRU Kaubaveo Nõukogu

d) IRU Tegevnõukogu

mida abistavad:

- IRU Toimkonnad, Komisjonid ja Töörühmad

- IRU Piirkondlikud Komisjonid ja Kontaktkomisjonid.

IRU Peasekretariaat on IRU haldusorgan.

IRU Üldkogu

ARTIKKEL 11

IRU Üldkogu koosneb IRU tegevliikmetest, kes jagunevad kaheks IRU Transpordinõukoguks vastavalt artikli 15 sätetele, ja IRU assotsieerunud liikmetest.

IRU Üldkogule kuulub kõrgeim võim.

ARTIKKEL 12

Ülesanded

IRU Üldkogu ülesanneteks on

a) artiklis 2 sätestatud IRU transpordi strateegiliste eesmärkide määratlemine ja saavutamine;

b) arutada ja teha teatavaks IRU vaated kõigis küsimustes, mis on seotud eespool nimetatud strateegiliste eesmärkidega või mille on esitanud IRU Tegevnõukogu;

c) põhikirjajärgsete valimiste korraldamine:

     - IRU Presidendi valimiseks, kelle nimetab IRU Tegevnõukogu,

     - IRU Tegevnõukogu liikmete valimiseks, kelle nimetavad vastavad IRU Transpordinõukogud ja IRU Tegevnõukogu,

d) nimetada IRU Tegevnõukogu ettepanekul IRU Peasekretär.

e) nimetada IRU Tegevnõukogu ettepanekul revidendid ja audiitorid;

f) muuta põhikirja ja IRU töökorda ning vajadusel teha otsus IRU laialisaatmise kohta;

g) kinnitada IRU Tegevnõukogu raamatupidamise aastaaruanne organisatsiooni ja rahalise seisu kohta ning IRU haldamise kohta, kinnitada bilanss ja aasta eelarve.

ARTIKKEL 13

Hääletamine

IRU Üldkogu tegevliikmete käsutuses on vastavalt artiklile 15 talle omistatud häälte hulk, olenemata osalevate esindajate arvust.

Väljaarvatud IRU põhikirja artikkel 12 f), mille kohaselt toimub hääletamine alati salaja, võtab IRU Üldkogu otsuseid vastu ülestõstetud käte ja osalevate tegevliikmete enamuse alusel, olenemata neile omistatud häälte arvust. Vähemalt viie tegevliikme eelneval palvel toimub hääletamine siiski salaja. Sellisel juhul võetakse otsus vastu häälteenamuse alusel.

Artikli 12 a) ja b) määratletud ülesannete raames on hääletamine kirja teel lubatud IRU Presidendi või Peasekretäri poolt edastatud kirjalike ettepanekute korral. Teiste artiklis 12 määratletud ülesannete korral ei ole ei hääletamine kirja teel ega volituse alusel lubatud.

ARTIKKEL 14

Koosolekud

a) IRU Üldkogu kohtub vähemalt üks kord aastas, kuupäeva ja koha määrab IRU President pärast IRU Tegevnõukoguga nõupidamist.

b) IRU Üldkogu võib kohtuda ka kuue nädala jooksul, arvates momendist kui IRU Peasekretär on saanud kirjaliku palve, millele on nõuetekohaselt alla kirjutanud mitte alla 20% IRU liikmete hääli esindavad tegevliikmed.

IRU Üldkogu võib kohtuda IRUs esindatud riikides.

IRU Üldkogu teate ja päevakorra edastab IRU Peasekretär kõigile IRU Üldkogu liikmetele kirjalikult vähemalt 30 päeva enne koosoleku kuupäeva. Päevakorra koostab Peasekretär kokkuleppel IRU Presidendiga.

IRU President juhatab IRU Üldkogu juriidiliselt. Tema äraolekul kohaldatakse artikli 26 viimase lõike sätteid.

IRU Transpordinõukogud

ARTIKKEL 15

IRU koosneb kahest IRU Transpordinõukogust:

- IRU Reisijateveo Nõukogu, mille moodustavad tegevliikmed, esindab

professionaalset reisijatevedu maanteed mööda, sisaldades takso- ja autojuhipalkamise teenust;

- IRU kaubaveo nõukogu, mille moodustavad tegevliikmed, esindab tasulist ja oma kulul korraldatavat kaubavedu maanteed mööda.

a) Artikli 4(a) või 4(b) alusel IRU tegevliikmeteks võetud rahvuslikud organisatsioonid kuuluvad liikmetena IRU Transpordinõukogusse, millesse nad vastu on võetud.

b) Artikkel 4(a) alusel vastuvõetud rahvuslikke organisatsioone esindab kuni kaheksa esindajat IRU Transpordinõukogu piires, mille liikmed nad on.

Kui artikkel 4(a) alusel võetakse sama IRU Transpordinõukogu tegevliikmeteks ühest riigist vastu mitu rahvuslikku organisatsiooni, otsustab IRU Tegevnõukogu pärast asjassepuutuvate organisatsioonidega nõupidamist kaheksa koha ja kaheksa hääle jagunemise nende vahel.

c) Artikli 4(b) alusel IRU tegevliikmeteks võetud rahvuslikke organisatsioone esindab IRU Transpordinõukogus, mille liikmed nad on, üks esindaja ja üks hääl.

ARTIKKEL 16

Ülesanded

IRU Transpordinõukogude ülesanneteks on

a) artiklis 2 sätestatud IRU autoveo strateegiliste eesmärkide määratlemine ja saavutamine asjassepuutuva IRU Transpordinõukogu tegevusala piires;

b) IRU seisukohtade arutamine ja teatavaks tegemine kõigis küsimustes, mis on seotud eespool nimetatud strateegiliste eesmärkidega või mille on esitanud IRU Tegevnõukogu. IRU Tegevnõukogu võib siiski otsustada, et mõne konkreetse probleemi saab lahendada üksnes IRU Üldkogu;

c) korraldada

- vastavate IRU Transpordinõukogude Presidendi ja ühe või mitme Asepresidendi põhikirjajärgne valimine;

- IRU Üldkogu poolt IRU Tegevnõukogule vastavate kandidaatide esitamine valimiseks.

ARTIKKEL 17

A. IRU Transpordinõukogude Presidendi ja Asepresidendi (Asepresidentide) valimine

IRU Transpordinõukogud valivad kahe-aastaseks perioodiks oma liikmete hulgast Presidendi ja ühe või kaks Asepresidenti.

Kõik kandidaadid Presidendi või Asepresidendi või Asepresidentide kohtadele tuleb esitada IRU Peasekretärile 60 päeva enne valimisi ning lisada koosoleku päevakorrale, väljaarvatud kõnesoleva Transpordinõukogu poolt kinnitatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel.

a) Transpordinõukogude Presidentide ja Asepresidentide valimisel tuleb silmas pidada esindavate liikmete päritolu riike, et tagada võimalikult õiglane jagunemine.

b) Esimesena valitakse President. Valitakse kandidaadid, kes vastavad põhikirja tingimustele ja saavad kõige rohkem osalenud liikmete antud häältest.

IRU Transpordinõukogu President on juriidiliselt IRU Tegevnõukogu liige ja IRU Asepresident.

c) Järgmisena valitakse Asepresident või Asepresidendid. Valitakse kandidaat, kes vastab põhikirja tingimustele ja saab kõige rohkem osalenud liikmete antud häältest.

d) Presidendi ja Asepresidendi või Asepresidentide ametiaega võib pikendada ainult üks kord, väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel.

e) Kui vähegi võimalik peaksid vähemalt pooled kandidaadid töötama juhtivatel ametikohtadel tasulisi või oma kulul korraldatavaid autoveo teenuseid pakkuvas ettevõttes. Teised kandidaadid võivad täita juhtimisülesandeid IRU tegevliikmete organisatsioonides.

B. IRU Transpordinõukogude kandidaatide esitamine IRU Tegevnõukogule

Transpordinõukogud nimetavad oma liikmete hulgast kandidaadid IRU Tegevnõukogusse.

Kandidaatide IRU Tegevnõukogu liikmeks esitamine tähendab seda, et oma kandidaati esitav IRU liige on valmis võimaldama talle ülesande täitmiseks vajalikud vahendid. Kõik kandidaadid tuleb esitada IRU Peasekretärile 60 päeva enne valimisi ja lisada koosoleku päevakorda.

a) Kandidaatide valimisel IRU Tegevnõukogusse tuleb pöörata tähelepanu esindavate liikmete päritolu riikidele, et tagada võimalikult õiglane jagunemine.

IRU Kaubatranspordi Nõukogu IRU Tegevnõukogu liikmeteks on, väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel,

- vähemalt kaks IRU tasulise veo liikmeid esindavat liiget ning

- vähemalt kaks IRU oma kulul korraldatava veo liikmeid esindavat liiget.

b) Kui vähegi võimalik peaksid vähemalt pooled IRU Tegevnõukogu kandidaadid töötama juhtivatel ametikohtadel tasulisi või oma kulul korraldatavaid autoveo teenuseid pakkuvas ettevõttes. Teised kandidaadid võivad täita juhtimisülesandeid IRU tegevliikme organisatsioonides.

c) Kaks kandidaati IRU reisijateveo nõukogust ja viis kandidaati IRU kaubaveo nõukogust, kes vastavad põhikirja tingimustele ning kes saavad suurima arvu osalenud liikmete antud häältest määratakse IRU Tegevnõukogu kandidaatideks. Ülesseatud kandidaadid saadetakse seejärel edasi IRU Üldkogule IRU Tegevnõukogu liikmete valimiseks.

ARTIKKEL 18

Hääletamine

IRU Transpordinõukogudes on iga tegevliikme käsutuses vastavalt artiklile 15 talle omistatud häälte hulk, olenemata osalevate esindajate arvust.

IRU Üldkogu võtab otsused vastu ülestõstetud käte ja osalevate tegevliikmete enamuse alusel, olenemata neile omistatud häälte arvust. Vähemalt viie tegevliikme eelneval palvel toimub hääletamine siiski salaja. Sellisel juhul võetakse otsus vastu häälteenamuse alusel.

Artiklis 16 a) ja b) määratletud ülesannete raames on hääletamine kirja teel lubatud IRU Presidendi või Peasekretäri poolt edastatud kirjalike ettepanekute korral. Teiste artiklis 16 c) määratletud ülesannete korral ei ole hääletamine kirja teel ega volituse alusel lubatud.

IRU Transpordinõukogu poolt vastuvõetud otsused edastatakse koheselt IRU Tegevnõukogule.

ARTIKKEL 19

Koosolekud

a) IRU Transpordinõukogud kohtuvad kas eraldi või koos vastavalt vajadusele vastava Presidendi poolt kindlaks määratud kuupäeval ja kohas või IRU Tegevnõukogu palvel.

b) IRU Transpordinõukogu võib kohtuda ka kuue nädala jooksul, arvates momendist, kui IRU Peasekretär on saanud kirjaliku palve, millele on nõuetekohaselt alla kirjutanud mitte alla 20% IRU Transpordinõukogu hääli esindavatest tegevliikmetest.

IRU Transpordinõukogud võivad kohtuda IRUs esindatud riikides.

IRU Transpordinõukogude koosoleku teate ja päevakorra saadab IRU Peasekretär kõikidele asjassepuutuvatele IRU Transpordinõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt 30 päeva enne koosoleku kuupäeva. Seda perioodi võib kiireloomuliste juhtumite korral lühendada 8 päevale asjassepuutuva IRU Transpordinõukogu Presidendi nõusolekul. Päevakorra kehtestab IRU Peasekretär kokkuleppel asjassepuutuva IRU Transpordinõukogu Presidendiga.

Iga IRU Transpordinõukogu koosolekut juhatab President ning tema äraolekul kõige pikemat aega ametis olnud vanim Asepresident.

IRU Tegevnõukogu

ARTIKKEL 20

Koosseis

IRU Tegevnõukogu moodustavad IRU President, kes seda juhatab ning 9 liiget (3 IRU Reisijateveo Nõukogu esindavat liiget ja 6 IRU Kaubaveo Nõukogu esindavat liiget, sealhulgas IRU Transpordinõukogu Presidendid). IRU Transpordinõukogude Presidendid on juriidiliselt IRU Tegevnõukogu liikmed ja IRU Asepresidendid.

Hädavajalikel ja erandlikel põhjustel, arvestades IRU huve, võib IRU Tegevnõukogu nimetada kuni järgmiste põhikirjajärgsete valimisteni maksimaalselt kaks IRU Tegevnõukogu liiget lisaks eespool nimetatud 9 isikule ning peab esitama nende kandidatuuri IRU Üldkogule kinnitamiseks järgmisel koosolekul. IRU Tegevnõukogu valib nad isikute hulgast, kes on võimelised andma IRUle märkimisväärse panuse, arvestamata IRU Transpordinõukogude vahelisi proportsioone.

ARTIKKEL 21

Ülesanded

IRU Tegevnõukogu on IRU Üldkogu täitevorgan.

a) Ta vastutab IRU tegevuse juhtimise eest vastavalt IRU põhikirjale ja töökorrale ning kõikide IRU Üldkogu poolt vastuvõetud otsuste täideviimise eest. Ta abistab IRU Üldkogu artiklis 2 sätestatud transpordi strateegiliste eesmärkide määratlemisel ja saavutamisel. Talle laekuvad IRU Transpordinõukogude poolt vastuvõetud otsused ning IRU Kontaktkomisjonide tegevuse aruanded, millega ta tegeleb.

b) Ta otsustab Piirkondlike Komisjonide ja Kontaktkomisjonide loomise üle, võimaldades IRUl täita oma rolli kõigis maailma piirkondades. Lisaks sellele teeb ta otsuse IRU Toimkondade, Komisjonide ja Töörühmade loomise kohta. Tegevnõukogu määratleb alati oma ülesande ja jälgib oma tegevust.

c) Ta juhib vastavalt IRU Üldkogu otsustele IRU Peasekretäri tööd ja IRU üldist töökorraldust/juhtimist. Ta vastutab IRU finantsjuhtimise eest. Tema poolt antud juhised on IRU Peasekretärile täitmiseks kohustuslikud.

d) Ta võib otsustada arendada tegevusvaldkondi ning lubada IRU liikmetel ja filiaalidel sellest tulu saada, võimaldades parandada tegevusala ja autoveo teenuste kvaliteeti, koolitust, ohutust ja mainet.

e) Ta võib kutsuda IRU Komisjoni, Töörühma, Piirkondliku Komisjoni, Kontaktkomisjoni Presidendi või teised IRU heaks töötavad inimesed koosolekutest osa võtma, kui ta sellel osalemist vajalikuks peab.

f) Ta võib nimetada kindlaksmääratud perioodiks Nõuandva Komisjoni, mille moodustavad kas üks või enam kõrgemal seisvatest isikutest, kes oma kogemuste ja teadmistega on võimelised andma panuse IRU eesmärkide poole püüdlemisel.

g) Ta kehtestab kõik vajalikud määrused ja direktiivid ohutuks ja tõhusaks teenuste pakkumiseks ja IRU kindlaks juhtimiseks.

h) Ta võtab vastu uued liikmed ja teeb nad teatavaks nende väljaarvamisel.

i) Ta võib IRU Üldkogule esitada IRU põhikirja ja töökorra muudatusettepaneku.

j) Ta võtab vastu kõik otsused ning võtab endale kõik IRU põhikirjas sätestatud ülesanded, mida pole juba põhikirjajärgselt antud IRU Üldkogule, IRU Transpordinõukogudele või IRU Peasekretärile.

ARTIKKEL 22

IRU Tegevnõukogu liikmete valimine

IRU Tegevnõukogu kandidaadid, kelle nimetavad IRU Transpordinõukogud ja IRU Tegevnõukogu, peavad olema esitatud kinnitamiseks IRU Üldkogule, mis viib läbi hääletamise vastavalt artikli 13 sätetele.

Sellise kandidatuuri vastuvõtmine kandidaadi poolt tähendab tema nõusolekut pühendada IRUle kogu aeg, mis on vajalik Tegevnõukogu liikme kohustuste täielikuks täitmiseks nagu on sätestatud IRU põhikirjas.

IRU Transpordinõukogu Presidendid on juriidiliselt – ilma IRU Üldkogu poolse kinnituseta – IRU Tegevnõukogu liikmed ja IRU Asepresidendid.

IRU Tegevnõukogu liikmed valitakse kaheaastaseks perioodiks. Seda volitust võib pikendada ainult üks kord, väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel.

IRU Tegevnõukogu liikme püsival töövõimetusel täita oma kohustusi, näeb IRU Tegevnõukogu ette asendaja kuni tema volituste lõppemiseni vastavalt IRU põhikirja ja töökorra sätetele.

ARTIKKEL 23

IRU Presidendi valimine

IRU President valitakse kaheaastaseks perioodiks. Presidendi ametisoleku aega võib pikendada ainult üks kord, väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel.

IRU Presidendi ametikohustused võttev kandidaat peab eelnevalt nõustuma kirjalikult pühendama IRU Presidendi kohustuste täielikuks täitmiseks kogu vajaliku aja nagu on sätestatud IRU põhikirjas.

IRU Presidendi valib IRU Üldkogu lahkuva IRU Tegevnõukogu ettepanekul, mis valib oma liikmete hulgast kandidaadi, arvestades IRU huve.

IRU Üldkogu valib IRU Presidendi vastavalt artikli 13 sätetele.

Kui artiklis 13 ettenähtud IRU Üldkogu häälteenamust ei saavutata, esitab lahkuv IRU Tegevnõukogu teise kandidaadi.

ARTIKKEL 24

Hääletamine

IRU Tegevnõukogus võetakse otsuseid vastu ülestõstetud käte ja osalenud liikmete enamuse alusel. Kehtiva otsuse vastuvõtmiseks on siiski vajalik vähemalt viie liikme osavõtt.

Häälte võrdse arvu korral, annab otsustava hääle IRU President.

Artiklis 21 sätestatud ülesannete raames ning väljaarvatud IRU põhikirja artiklid 22 ja 23 ja töökorra V artikkel, on hääletamine kirja teel lubatud IRU Presidendi või Peasekretäri edastatud kirjalike ettepanekute korral. Muul juhul pole hääletamine kirja teel ega volituse alusel lubatud.

 

ARTIKKEL 25

Koosolekud

IRU Tegevnõukogu korraldab koosoleku vastavalt vajadusele selle Presidendi või vähemalt selle viie liikme palvel. IRU Tegevnõukogu koosoleku teate ja päevakorra edastab IRU Peasekretär kirjalikult kõigile liikmetele 30 päeva enne koosoleku kuupäeva. Erandlikel juhtudel ning vähemalt selle viie liikme palvel võib sellise eelneva teate arvestamata jätta. Päevakorra kinnitab Peasekretär kokkuleppel IRU Presidendiga.

IRU Tegevnõukogu liikmed kohustuvad oma ametisoleku ajal täitma konfidentsiaalsusnõudeid.

ARTIKKEL 26

IRU President

Õigusega anda volitusi teistele IRU Tegevnõukogu liikmetele ja IRU Peasekretärile, esindab IRU President IRUd kõigi kolmandate poolte suhtes ning kõigis tsiviilaktides.

IRU President täidab IRU Üldkogu Presidendi ja IRU Tegevnõukogu osa.

Ta ei või neid ülesandeid endale võtta samaaegselt IRU Transpordinõukogu Presidendiga.

IRU Presidendil on õigus võtta osa kõigist IRU koosolekutest.

IRU errumineval Presidendil on õigus osaleda kõigil IRU Tegevnõukogu koosolekutel oma järeltulija ametisoleku ajal ilma hääleõiguseta.

IRU Presidendi püsiva võimetusega oma kohustusi täita, näeb IRU Üldkogu ette asendaja kuni tema volituste lõppemiseni vastavalt artikli 23 sätetele. Vahepeal usaldab IRU Tegevnõukogu tema ülesanded kõige kauem ametis olnud vanimale Asepresidendile.

IRU Toimkonnad, Komisjonid ja Töörühmad

ARTIKKEL 27

Loomine

IRU Tegevnõukogu võib oma pädevuse piires või IRU Peasekretäri ettepanekul otsustada asutada IRU Toimkondi, Komisjone või Töörühmi ning määratleda nende ülesanded pärast nõupidamist IRU Üldkogu või IRU Transpordinõukogudega.

IRU liikmed nimetavad oma vastavad IRU Toimkondade, Komisjonide ja Töörühmade esindajad toimkonna tööks kuluvaks perioodiks või kaheaastaseks perioodiks järjepidevust arvestades.

Iga esindaja volitused lõpevad tema lahkumisel, teda kohalemääranud IRU liikme või IRU Tegevnõukogu palvel.

IRU Toimkonnad, Komisjonid ja Töörühmad valivad oma liikmete hulgast Presidendi ning vajadusel üks või kaks Asepresidenti.

Väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel, ei või IRU Toimkonna, Komisjoni ja Töörühma President endale samaaegselt võtta kaht mandaati nagu IRU President.

Presidendi ja Asepresidendi või Asepresidentide ametisoleku ajaks on kaks aastat ning see on pikendatav.

ARTIKKEL 28

Ülesanded

IRU Toimkonnad, Komisjonid ja Töörühmad vormistavad projekt seisukohad, mis sisaldavad ettepanekuid, soove ja soovitusi. Samuti täidavad nad uurimis-, nõustamis- ja teabeorganite funktsiooni. Kokkuleppel IRU Peasekretäriga võivad nad otsida väljaspool tegutsevate pädevate isikute teenuseid.

Nad esitavad oma tööprogrammi perioodiliselt IRU Tegevnõukogule kinnitamiseks. Nad hoiavad IRU Tegevnõukogu pidevalt oma tegevusega kursis.

ARTIKKEL 29

Hääletamine

Igal tegevliikmel on õigus ühele häälele.

Otsuseid võetakse vastu ülestõstetud käte ja osalevate liikmete häälteenamuse alusel.

ARTIKKEL 30

Koosolekud

IRU Toimkondade, Komisjonide ja Töörühmade koosolekute teate ja päevakorra koostab IRU Peasekretär kokkuleppel vastava Presidendiga.

IRU Piirkondlikud Komisjonid ja Kontaktkomisjonid

ARTIKKEL 31

IRU Tegevnõukogu võib otsustada asutada

1. Piirkondlikud Komisjonid, mis rühmitavad IRU liikmed teatud piirkonna riikides.

Piirkondlike komisjonide koosseisu, ülesanded, tegutsemisreeglid ja töökorra määratleb IRU Tegevnõukogu.

2. rahvusvaheliste valitsusorganisatsioonide juurde Kontaktkomisjonid, mis on moodustatud IRU Transpordinõukogudest ja rühmitavad IRU tegevliikmeid sellistesse organisatsioonidesse kuuluvatest riikidest.

Kontaktkomisjonid tegutsevad vastavalt IRU orientatsioonidele transpordipoliitika küsimustes ning hoiavad IRU Tegevnõukogu pidevalt oma tegevusega kursis.

Kontaktkomisjonid valivad oma liikmete hulgast Presidendi ning üks või kaks Asepresidenti.

Väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel, ei või IRU Kontaktkomisjoni President võtta endale samaaegselt kahte mandaati nagu IRU President.

Presidendi ja Asepresidentide ametisoleku ajaks on kaks aastat, mis on pikendatav üks kord, väljaarvatud hädavajalikel ja erandlikel juhtudel.

Iga Kontaktkomisjon võib asutada eriülesannetega tegelevad töörühmad, mis esitavad oma arvamuse komisjonile.

Pärast IRU Tegevnõukoguga konsulteerimist võib IRU President otsustada vastavalt IRU Kontaktkomisjonide vajadustele moodustada IRU Alaline Delegatsioon.

IRU Alalise Delegatsiooni töötajad moodustavad osa IRU Peasekretariaadi töötajatest.

IRU Alalise Delegatsiooni töötajate töökoht asub Alalise Delegatsiooni tööruumides.

IRU Tegevnõukogu määratleb IRU Kontaktkomisjonide töökorra.

IRU Peasekretariaat

ARTIKKEL 32

IRU Peasekretariaadi moodustavad Peasekretär ja töötajad, keda IRU nõuda võib.

IRU Tegevnõukogu ettepanekul IRU Üldkogu poolt nimetatud IRU Peasekretär tegutseb selles ametis kõigis tsiviilelu toimingutes ning kõigil IRU koosolekutel.

IRU Peasekretär täidab järgmisi kohustusi:

1. Ta rakendab IRU tööprogrammi vastavalt IRU poolt vastuvõetud üldstrateegiatele ning rakendab ja teeb teatavaks IRU organite poolt vastuvõetud strateegilised otsused.

2. Ta tegutseb vastavalt IRU Presidendi antud ettekirjutustele.

3. Ta täidab kõiki administratiivseid ülesandeid. Ta värbab, jagab ülesandeid, suunab ja juhib IRU töötajaid ning vastutab Peasekretariaadi efektiivse toimimise eest.

4. Ta valmistab ette ja saadab ära IRU Tegevnõukogu, IRU Transpordinõukogude, IRU Üldkogu koosolekute ja muude IRU koosolekute teated ja päevakorrad kokkuleppel vastavate Presidentidega. Ta koostab asjakohased aruanded ja tagab otsuste täitmise. Ta abistab IRU Presidenti IRU Tegevnõukogu koosolekutel ja IRU Üldkogudel.

5. Ta aitab IRU Tegevnõukogul ja IRU organitel valmistada ette üldstrateegiaid ning säilitada IRU ühtsus. Ta peab kontakti erinevate IRU organitega ning koordineerib nende tööd. Tal on õigus võtta osa kõigist IRU koosolekutest.

6. Ta tegutseb oma tegevuse raames IRU esindajana. Ta loob suhteid nii rahvusvaheliste kui ka rahvuslike organisatsioonidega.

7. Ta vastutab eelarve ja talle usaldatud fondide haldamise eest.

Peasekretariaadi peakontoriks on IRU asukoht.

IV. Finantseerimine

ARTIKKEL 33

Vahendid

IRU rahalised vahendid moodustuvad

a) uute liikmete makstud liitumismaksudest;

b) iga-aastastest liikmemaksudest;

c) toetustest, annetustest, maksudest ja ametimaksudest;

d) IRU sissetulekutest, varadest ja väärtpaberitest.

IRU rahalisi vahendeid kasutatakse

a) IRU kulude katmiseks;

b) reservide moodustamiseks, kui nii otsustavad IRU pädevad organid.

Majandusaasta

IRU majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril samal aastal. IRU Peasekretär koostab iga majandusaasta lõpul bilansiaruande ja üksikasjaliku aruande IRU majandusliku seisu kohta. Ta esitab need auditiks koos arvete ja täiendava tõestusmaterjaliga IRU Üldkogu poolt valitud sõltumatule audiitororganile, mis koostab aruande. Bilanss ja aruanne esitatakse kinnitamiseks IRU Tegevnõukogule ning seejärel IRU Üldkogule 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, millele nad viitavad.

Rahalised kohustused

IRU varad peavad olema kättesaadavad IRU kohustuste täitmiseks selle liikmete isiklike kohustuste välistamiseks.

IRU ei või endale võtta tema varade mahtu ületavaid rahalisi kohustusi.

Revidendid

IRU Tegevnõukogu ettepanekul võib IRU Üldkogu usaldada ühele või kahele revidendile ülesande uurida kas osaliselt või täielikult IRU Peasekretäri poolt oma ülesandeks võetud finantsjuhtimist, et kindlaks teha, et selline juhtimine on kooskõlas IRU Tegevnõukogu ja IRU Üldkogu otsustega ning IRU huvidega üldiselt. Aruanne esitatakse IRU Tegevnõukogule igal aastal.

Revidendile on tema ametisoleku ajal kohustuslikud konfidentsiaalsusnõuded.

Revidendid võtavad osa IRU Tegevnõukogu ja IRU Üldkogu koosolekutest IRU Presidendi nõudmisel ilma hääleõiguseta.

IRU Üldkogu nimetatud revidendi või revidentide ametisoleku aeg on kaks aastat ning on pikendatav. Revident ei saa olla IRU Tegevnõukogu ja/või rahanduskomisjoni liige.

ARTIKKEL 34

Liitumistasu ja liikmemaks

IRU Tegevnõukogu kehtestab IRU määrused liikmemaksude kohta, sätestades IRU uutele liikmetele liitumistasu, liikmemaksu summa IRU liikmetele ja reeglid selle kogumiseks.

ARTIKKEL 35

Rahanduskomisjon

IRU Tegevnõukogu nimetab IRU Rahanduskomisjoni Presidendi ja selle liikmed. Rahanduskomisjoni peavad moodustama võrdselt kokku kolm kuni viis esindajat kahest IRU Transpordinõukogust.

Kui IRU President seda nõuab, siis peab Rahanduskomisjoni President osalema IRU Tegevnõukogu ja IRU Üldkogude koosolekutel ilma hääleõiguseta.

Presidendi ja Komisjoni liikmete ametisoleku ajaks on kaks aastat ning see on pikendatav.

Rahanduskomisjoni ülesanneteks on koos IRU Peasekretäriga koostada eelarve järgmiseks majandusaastaks ja rakendada IRU liikmemaksu reglemendid.

Komisjon täidab ka muid kohustusi, mida IRU Tegevnõukogu talle usaldada võib. Rahanduskomisjoni liikmetel on oma ametisoleku ajal kohustus täita konfidentsiaalsusnõudeid.

 

V. IRU istung

ARTIKKEL 36

IRU Tegevnõukogu määrab kindlaks kuupäeva ja koha IRU istungi pidamiseks, mis toimub reeglitekohaselt iga kahe aasta järel.

 

 

 

VI. IRU autiitel

ARTIKKEL 37

IRU Tegevnõukogu võib otsustada anda erakordsetel põhjustel IRU auliikme tiitli isikule, kes on osalenud IRU töös eriti märkimisväärse asjatundlikkuse ja pühenduvusega.

IRU Tegevnõukogu kutsel võivad auliikmed osaleda IRU Üldkogudel.

 

VII. IRU põhikiri

ARTIKKEL 38

Muudatused

IRU Üldkogu võib IRU Tegevnõukogu ettepanekul otsustada IRU põhikirja muuta. Selleks et see kehtiks peab muudatusettepaneku tekst olema lisatud päevakorda ja kõik põhikirja muudatuse otsused tuleb vastu võtta kohalolevate IRU tegevliikmete kahe kolmandiku häälteenamuse alusel.

Hääletamine toimub salaja.

VIII. IRU laialisaatmine

ARTIKKEL 39

IRU Üldkogu võib sel eesmärgil korraldatud erakorralisel koosolekul otsustada IRU laialisaatmise. Selleks et see kehtiks, tuleb IRU laialisaatmise ettepanek lisada päevakorda ning vastu võtta IRU osalevate tegevliikmete kahe kolmandiku häälteenamuse alusel. IRU Tegevnõukogu ettepanekul otsustab IRU Üldkogu pärast kulude mahaarvamist jäänud varade kasutamise üle.

IX. Lõpusätted

ARTIKKEL 40

Erisätted

Pärast põhikirja parandust 6. aprillil 2001 jääb kõigi IRU tegevliikmete häälte arv muutumatuks niikaua kui ta jääb IRU tegevliikmeks ja maksab vastavaid liikmemakse.

Uute taotluste korral astuda IRU tegevliikmeks kohaldatakse siiski artikli 6 sätteid.

Häälteenamuse saavutamiseks oma kulul korraldatavatel kaubavedudel IRUs on oma kulul korraldatavat kaubavedu esindavatel tegevliikmetel õigus asutada vastav toimkond ning IRU väljendab selle IRU Toimkonna seisukohti kooskõlas IRU põhikirja artiklis 2 sätestatud eesmärkidega.

Riigis, kus autoveo rahvusliku organisatsiooni esindajat veel ei eksisteeri, võib IRU Tegevnõukogu lubada tegevliikmel ajutiselt esindada seda riiki IRU Üldkogus.

IRU aupresidendid, kes on nimetatud eelmise IRU põhikirja alusel säilitavad oma tiitli ning neil on õigus võtta osa igast IRU Tegevnõukogu koosolekust ja IRU Üldkogust ilma hääleõiguseta.

ARTIKKEL 41

Üleminekusätted

IRU President ja IRU Tegevnõukogu liikmed, IRU Kontaktkomisjonide, Komisjonide ja Töörühmade Presidendid ja Asepresidendid jätkavad oma volituste täitmist kuni 31. detsembrini 2001.

IRU organid ja Kontaktkomisjonid täidavad oma ülesandeid kuni 31. detsembrini enne käesoleva põhikirja jõustumist kehtinud põhikirja ja korra alusel.

IRU põhikirjajärgsed valimised korraldab Peasekretär 2001. aasta sügisel vastavalt 6. aprillil 2001 vastuvõetud IRU põhikirjale ja töökorrale.

ARTIKKEL 42

Käesoleva põhikirja jõustumine

Vastavalt artikli 41 sätetele jõustuvad käesoleva põhikirja sätted 1. juunil 2001 ning asendavad eelmise 11. aprillil 1997 vastuvõetud põhikirja sätteid.

----------

 

RAHVUSVAHELISE MAANTEETRANSPORDI LIIDU (IRU)

TÖÖKORRA MUUDATUSETTEPANEK

ARTIKKEL I

Keeled

1. Kogu teabeedastusel IRUst või IRUle kasutatakse tavaliselt inglise või prantsuse keelt.

2. IRU Tegevnõukogu otsusega võib IRU Üldkogudes ja IRU Tegevnõukogu, IRU Transpordinõukogude ja IRU Kontaktkomisjonide koosolekutel kasutada muid IRU töökeeli. Neid keeli võib kasutada tingimusel, et vähemalt viis IRU liiget on seda palunud osavõtublanketil vähemalt 2 nädalat enne koosolekut.

3. IRU Toimkondades, Komisjonides ja Töörühmades kasutatava keele määrab IRU Peasekretär.

ARTIKKEL II

Liimeksvõtmise taotlus

1. Kandidaatorganisatsiooni liikmeksesitamine IRU põhikirja artiklite 4 ja 5 alusel

Liikmeksvõtmise taotlusele peab IRU põhikirja artiklite 4 ja 5 alusel olema lisatud

- ametlikud dokumendid, mis tõendavad kandidaadi tegevuse olemust, laadi ja tähtsust; ja/või

- kaks koopiat selle põhikirjast ja töökorrast; ja/või

- siseriiklikud dokumendid koos muude dokumentidega, mis võivad abistada taotluse läbivaatamisel; ja/või

- aruanne, milles on märgitud tegevuse geograafiline ulatus, organisatsiooni liikmete arv ja organisatsiooni või selle liikmete poolt kasutatavate maanteesõidukite koguarv.

2. Liikmeksvõtmise taotluste läbivaatamist põhikirja artiklite 4 ja 5 alusel

Enne liikmeksvõtmise taotluste läbivaatamist, astub IRU Tegevnõukogu vajalikud sammud kandidaadi kohta nõutava informatsiooni saamiseks usaldusväärsetest allikatest ja eriti asjassepuutuva riigi tegevliikmetelt.

Mitte-täieliku märkena ei või "autoveo iga tegevusala esindajaks" või "autoveo tegevusharude põhikategooriate esindajaks" IRU põhikirja artiklis 4 mõeldud tähenduses tunnistada järgmisi organisatsioone:

- organisatsioonid, mis on juriidiliselt tegutsenud vähem kui 3 aastat ja/või millel ei ole esindamiseks üldriiklikul tasandil piisaval hulgal liikmeid,

- antud riigi piirkondlikud organisatsioonid ja nende piirkondlikud ühendavad föderatsioonid,

- riigi poolt asutatud või finantseeritud rahvuslikud organisatsioonid või millega transpordi teenuste pakkujad on kohustatud liituma ning rahvuslikud ühendavad föderatsioonid,

- rahvuslikud või rahvusvahelised organisatsioonid, mis täidavad põhiliselt transpordi ekspediitorite ja vahendajate ning nende rahvuslike ja rahvusvaheliste föderatsioonide funktsioone,

- rahvuslikud ja rahvusvahelised organisatsioonid, mis täidavad põhiliselt kaubanduskoja funktsiooni, väljaarvatud need, kes on juba IRUsse vastu võetud,

- poliitilised organisatsioonid,

- organisatsioonid, mis ühendavad ainult eraisikuid.

3. Erinõuded

Kui riiki esindavad IRU Transpordinõukogus juba üks või enam organisatsiooni, millele sama riigi kandidaatorganisatsioon on esitanud liikmeksvõtmise taotluse, peab kandidaatorganisatsioon eelnevalt tagama, et IRU põhikirja artikli 6 sätted oleksid täidetud.

ARTIKKEL III

IRU Üldkogu

IRU Transpordinõukogud

IRU Toimkonnad, Komisjonid ja Töörühmad

Osavõtt koosolekutest

Iga liige peab IRU Peasekretärile kinnitama kirjalikult oma esindajate nimed, saates nõuetekohaselt täidetud osalemisblanketi tagasi hiljemalt kaks nädalat enne koosolekut.

ARTIKKEL IV

IRU Tegevnõukogu

IRU Tegevnõukogu töö järjepidevuse tagamiseks esitab erruminev President ilma hilinemiseta aruanded oma järeltulijale ning edastab talle vajalikku teavet.

ARTIKKEL V

IRU põhikirjajärgsed valimised

1. Lubatud ei ole hääletamine posti teel ega volituse alusel.

2. Kui kaks esitatud kandidaati saavutavad sama arvu hääli, korraldatakse teine hääletus ning vajadusel kolmas.

Kui kolmandal hääletusel on häälte arv jälle võrdne, heidetakse küsimuse lahendamiseks liisku.

3. Hääleõigus on ainult IRU tegevliikmetel.

4. IRU põhikirjajärgsetel valimistel valitud isikud saavad volitused nende valimise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.

ARTIKKEL VI

IRU töökord

Muudatus

IRU Üldkogu võib IRU Tegevnõukogu ettepanekul otsustada IRU töökorda muuta.

Selleks et see kehtiks peab muudatusettepaneku tekst olema lisatud päevakorda ja kõik töökorra muudatuse otsused tuleb vastu võtta osalevate IRU tegevliikmete kahe kolmandiku häälteenamuse alusel.

Hääletus toimub salaja.

ARTIKKEL VII

Lõpusätted

Käesoleva töökorra jõustumine

Käesolev töökord jõustub 1. juunil 2001 ning asendab eelmise 11. aprillil 1997 vastuvõetud töökorra.

Koostööpartnerid