Volikogu

Volikogu liikmete loetelu

Jrk.nr   Volikogu liige  Ettevõte      Telefon  E-post  Toetusi
 1     Rein Aav    Herentes AS  +372 5068 991    rein@herentes.ee   8
 2     Julia Gerasõmiva    Anniston AS  +372 5663 0629    julia@aisance.ee   9
 3     Enno Järvekald    Heelix Grupp AS  +372 5556 6500    enno@heelix.ee   9
 4     Jaak Kivisild    Cargoart Eesti OÜ  +372 5041 244    kivisildjaak@gmail.com   10
    5   Kristjan Kraag  Stark Logistics AS  +372 5118 013  kristjan.kraag@starklogistics.ee 10
6     Liivi Kroonberg    Nordveo OÜ  +372 5038 592    liivi@nordveo.ee   10
    7   Krista Lohk  Linford Transport OÜ  +372 5650 3407  krista@linford.ee 9
8     Ole Loigu    Saku AB AS  +372 5622 9060    ole@sakuab.ee   9
9     Urmas Müürsepp    Saue Auto AS  +372 5046 029    urmas@saue-auto.ee   11
10   Jelena Netšajeva    Ne-Va Trans OÜ  +372 5347 0130    jelena@neva.ee   8
11   Tiit Parik    Haanpaa OÜ  +372 5168 412    tiit.parik@samat.com   9
12    Alar Parv    Alpter Grupp OÜ  +372 502 9299    alar@alpter.ee   8
   13   Lenno Põder  Ametikoolitus OÜ  +372 5077 332  lenno.poder@autosert.ee 8
14   Jüri Rannu    MV Transport AS  +372 5048 245    mvt@hot.ee   8
    15   Jevgeni Sidorov    Jupiter Plus AS  +372 5635 8902    jevgeni@jupiter.ee   9
   16   Viktor Stanogin    MNC Transport OÜ  +372 5016 836    stanogin@hot.ee   9
 17     Jüri Šehovtsov    Parme Trans OÜ  +372 5015 130    juri.shehovtsov@parmetrans.ee   11
18    Vitali Šehovtsov    Parme Trans Group AS  +372 6259 747    vitali@parmetrans.ee   9
 19     Juri Šiškin    Skyline Transport OÜ  +372 5047 523    juri.shishkin@parmetrans.ee   8
20   Mihkel Vahe  Linford AS  +372 5072 903    mihkel@linford.ee   9
21   Andrei Zilkin  Krom OÜ  +372 5566 6547  info@krom.ee 8
 

TOETUSKIRI ERAA VOLIKOGU LIIKMELE (näidis)    DOC   PDF

Väljavõte põhikirjast

Artikkel 15      Koosseis

15.1. Üldkogu istungite vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid volinike koosolek, mida nimetatakse Volikoguks.
15.2. Volikogu liikmete arv on üks kahekümnendik (1/20) kuni üks kümnendik (1/10) Assotsiatsiooni liikmete arvust. Volikogu liikmed valitakse Assotsiatsiooni liikmete poolt nende esindajate hulgast. Volikogu liikmekandidaat esitab Nõukogule kümne (10) Assotsiatsiooni liikme toetusallkirjad. Assotsiatsiooni liikmel on õigus anda üks toetusallkiri. Juhatus kontrollib esitatud dokumente ja volitusi ning avaldab valimistulemused hiljemalt  kolmekümne (30) päeva jooksul Assotsiatsiooni infoväljaandes.
15.3. Volikogu liikme volitused kehtivad kuni vastav Volikogu liige on õigustatud seadusjärgselt esindama Assotsiatsiooni liiget, mille esindajana ta oli valitud Volikokku. Esindusõiguse kaotamisel või kui liige on välja astunud või välja arvatud Assotsiatsioonist või kolme (3) toetaja kaotamisel lõpevad Volikogu liikme volitused ja teda valinud Assotsiatsiooni liikmetel on õigus valida uus Volikogu liige.

Artikkel 16      Volikogu pädevus

16.1. Volikogu pädevusse kuulub:
16.1.1. Nõukogu liikmete ja Assotsiatsiooni Presidendi valimine ja tagasikutsumine;
16.1.2. Nõukogu liikmete ja Presidendi tasu suuruse ja tasustamise korra kindlaksmääramine;
16.1.3. sisseastumis-, liikme-ja liikmekandidaadimaksu suuruse ja tasumise korra kindlaks-määramine;
16.1.4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja põhimääruse kinnitamine;
16.1.5. Revisjonikomisjoni liikmete tasu suuruse ning tasustamise korra kindlaksmääramine;
16.1.6. Assotsiatsiooni tegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande ja audiitori järeldus-otsuse ja Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;
16.1.7. Nõukogu poolt esitatud järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
16.1.8. fondide asutamine Assotsiatsiooni poolt;
16.1.9. Nõukogu või Juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Assotsiatsiooni esindaja määramine;
16.1.10. Assotsiatsiooni poolt tema liikmete huvides äriühingute asutamise või nendes osalemise otsustamine;
16.1.11. kinnisasjade omandamise, võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine;
16.1.12. teistesse organisatsioonidesse liikmeks astumise otsustamine;
16.1.13. audiitori määramine.

Artikkel 17      Volikogu istung

17.1. Volikogu peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks (2) korda aastas. Volikogu istungi kutsub kokku Juhatus Nõukogu ülesandel, teatades Volikogu liikmetele istungi aja ja koha vähemalt neliteist (14) päeva enne istungi toimumist. Assotsiatsiooni liikmetel on õigus viibida Volikogu istungitel.
17.2. Volikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Volikogu liikmetest. Volikogu otsused võetakse vastu Volikogu kohalviibivate liikmete liht-häälteenamusega. Volikogu istungil  võib osaleda Juhatus.
17.3. Volikogu istungit juhatab President või teda asendav Nõukogu liige.

Volikogu reglement

ERAA Volikogu reglement

Üldsätted

1. Volikogu istung
Volikogu peab oma istungeid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

1.2. Volikogu istungi kutsub kokku Juhatus assotsiatsiooni Nõukogu ülesandel, teatades volikogu liikmetele istungi toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt neliteist (14) päeva enne istungi toimumist. Assotsiatsiooni liikmetel on õigus viibida Volikogu istungitel.

1.3. Volikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Volikogu liikmetest. Volikogu otsused võetakse Volikogu kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Volikogu istungil võib osaleda Juhatus.

1.4. Volikogu istungit juhatab President või teda asendav Nõukogu liige.

 

Volikogu istungi kodukord

2. Istungi päevakorraküsimuste järjestus
Istungi alguses võivad volinikud muuta eelnevalt väljakuulutatud päevakorras arutamisele tulevate küsimuste järjestust kui selle poolt on üle poole istungist osavõjatest.

3. Juhatuse sõnaõigus volikogu istungil
Juhatuse liikmed võivad osaleda volikogu istungil sõnaõigusega.

4. Assotsiatsiooni liikmete ja kutsutud isikute osavõtt
Volikogu istungist võivad osa võtta assotsiatsiooni liikmed, istungi päevakorrapunktide arutamisele kutsutud isikud ning sekretariaadi töötajad.
Istungi juhataja võib nimetetud isikutele sõna anda kui see on seotud arutatava päevakorraküsimusega.

5. Volikogu istungi kinniseks kuulutamine
Volikogu istung võidakse kinniseks kuulutada volikogu kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel. Volikogu kinnise istungi ajal võivad istungiruumis viibida volikogu liikmed ja assotsiatsiooni juhatus.

6. Erakorraline istung
Volikogu erakorralise istungi kutsub kokku president nõukogu, juhatuse või vähemalt kümnendiku volikogu koosseisu ettepanekul.

7. Otsustamine volikogus
Volikogu võtab otsused vastu avaliku või salajase hääletamise teel. Enne iga volikogu istungit kontrollib istungi juhataja volinike kohalolekut nimekirja alusel, kus iga volinik kinnitab oma kohalolekut allkirjaga.
Volikogu liikmetel on õigus tutvuda avaliku hääletuse tulemustega.

8. Ettevalmistused hääletuseks
Sekretariaat valmistab ette igaks volikogu istungiks piisavas koguses hääletussedeleid selleks puhuks kui volikogu enamus soovib mõne päevakorrapunkti otsustamisel kasutada salajast hääletamist.

9. Hääletamine
Volikogu liige hääletab isiklikult.

10. Hääletustulemuste lugemine ja tulemustest teatamine
Hääletustulemused loeb kokku istungi juhataja ja teatab valjusti istungist osavõtjatele.

11. Päevakorraküsimuste arutamine
Ettekandeks antakse 20 minutit ja kaasettekandeks 10 minutit.

12. Päevakorraküsimuses arvamuse avaldamise viisid ja kestus
Päevakorraküsimuses arvamuse avaldamise viisid on:
1) sõnavõtt kohalt kestusega kuni kolm minutit;
2) küsimuse esitamine kohalt kestusega üks minut;
3) kõne kõnepuldis kestusega kuni viis minutit.

13. Arvamuste avaldamise kord
Päevakorraküsimuses arvamuse avaldamiseks registreeritakse käe tõstmise teel. Istungi juhataja annab sõna vastavalt registreerimise järjekorrale.
Istungi juhataja ei või asja sisulisest arutamiseks sõna võtta kohalt. Kõne ajaks peab ta istungi juhatamise üle andma asejuhatajale.

14. Istungi kodukorra rikkumised
Istungi juhataja võib taandada arutatavasse päevakorraküsimusse mittepuutavad küsimused ning lõpetada kõned ja sõnavõtud, mis takistavad ja segavad volikogu tööd.

15. Päevakorraküsimuse arutamise katkestamine
Volikogu võib igal ajal kohalolijate enamuse soovil päevakorraküsimuse arutamise katkestada, kui otsuse vastuvõtmiseks puudub piisav informatsioon.
Katkestatud päevakorrapunkti arutelu võib jätkuda samal või järgmistel istungitel.

Lõppsätted

16. Reglemendiga sätestamata protseduuriküsimuste lahendamine
Protseduurireeglid, mis on käesoleva reglemendiga või põhikirjaga sätestamata, otsustab volikogu häälteenamusega.

Koostööpartnerid