Informatsioon ERAA liikmetest rahvusvahelise autoveo teostajatele

Seoses sagenevate rikkumistega kolmandasse riikidesse teostatavatel rahvusvahelistel autovedudel, kontrollidega ja neile järgnevate Eesti vedajate transpordivahendite arestidega sealhulgas ka Itaalias, juhime Teie tähelepanu alljärgnevale:

1.  Kolmandatesse riikidesse veetava veose vastuvõtmisel ja dokumentide vormistamisel peab autojuht omama CEMT veoluba.

2.  Selline vedu peab olema teostatud sama vedaja poolt veose saatjast veose saajani.

3.             Juhul kui sellise veose vedu eeldab veose maha- või ümberlaadimist teises Euroopa Liidu liikmesriigis, peab CMR punktis 3. (täidab veoses saatja) olema näidatud eelpooltoodud veose maha- või ümberlaadimiskoha aadress. Kui sellise veose kohta ei ole vormistatud kauba ekspordi tollideklaratsiooni ja punktis 3. on näidatud vahepealse mahalaadimise koha aadress, ei ole CEMT veoloa olemasolu nõutav.

4.             Juhime erilist tähelepanu sellele, et kui eelpooltoodud veose osas on vormistatud kauba ekspordi tollideklaratsioon (vormistatud veose eksport), peab autojuhil CEMT veoluba olemas olema ka siis, kui veose maha- või ümberlaadimise koht Euroopa Liidu piires on ette nähtud.

5.             Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et kui Itaalia finantspolitsei tuvastab haagises veose mis on mõeldud veoks kolmandasse riiki, kontrollivad nad kas veos on läbinud tollivormistuse või mitte. Kui kontrolli käigus tuvastatakse, et veos on läbinud tollivor­mistuse (vormistati veose eksport), kuid autojuhil CEMT veoluba puudub, loetakse see rahvusvahelise autoveo reeglite rikkumiseks.

6.             Rahvusvahelise autoveo reeglite rikkumisega kaasneb Itaalias veoki ja veose arest tähtajaga 3 kuud. Veok ja veos paigutatakse tasulisse, karistuslikku parklasse ja selle eest tuleb tasuda 30 kuni 50 eurot päevas. Lisaks sellele toimub, 3 kuulise arreteerimise tähtaja möödudes, kohtuistung mille käigus otsustatakse kui suur saab olema rikkumise eest määratav tahv. Lõpptulemusena võib vedaja kahju suurus ulatuda 15 000 euroni.

Allikas: Parme Trans OÜ

 

Информация для международных перевозщиков членов ERAA

В связи с участившимися нарушениями правил международной перевозки грузов на третью страну, проверками и последующими арестами транспортных средств эстонских перевозщиков и в Италии, обращаем Ваше внимание на следующее:

1.             Водитель при принятии и оформлении документов на груз, предназначенный для перевозки в третью страну, обязан иметь действующиее СЕМТ разрешение.

2.             Данная перевозка должна быть осуществлена этим перевозщиков от грузоотправителя до грузополучателя.

3.             В случае, если транспортировка данного груза предусматривает промежуточную разгрузку или перегрузку в стране, являющейся членов Европейского Союза, то в пункте 3 CMR, которую оформил отправитель груза, должен быть указан адрес промежуточной разгрузки или перегрузки. Если на данный груз не оформлена экспортная таможенная декларация и в пункте 3 CMR указан промежуточный адрес разгрузки, то наличие СЕМТ разрешения на данную перевозку не требуется.

4.             Обращаем особое внимание на то, что если на данный груз оформлена экспортная декларация (груз затаможен), то водитель обязан иметь СЕМТ разрешение, даже при услувии промежуточного пункта разгрузки или перегрузки, находящегося в пределах Европейского Союза.

5.             Обращаем также Ваше внимание на то, что финансовая полиция Италии при обнаружении в трейлере груза на третью страну, проверяет прошёл ли груз таможенное оформление или нет. В случае, если проверка выявит, что груз прошёл таможенное оформление (груз затаможен), а водитель не имеет СЕМТ разрешения, то это считается нарушением международных правил перевозки грузов.

6.             Нарушение правил международной перевозки грузов в Италии влечёт за собой арест машины и груза сроком на три месяца. Машина с грузом помещается на платную, штрафную стоянку, плата за которую колеблется от 30 до 50 Евро в день. Кроме того по истечении трёхмесячного ареста проходит судебное заседание, в течение которого определяется размер штрафа за нарушение. В конечном итоге потери перевозщика могут достигнуть 15 000 EURO

 Allikas: Parme Trans OÜ

Koostööpartnerid