Sõidukite tehnoülevaatusest

Autoveoseaduse § 13 lõike 2 kohaselt saab vedaja taotleda ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja, oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaarti ja riigisisese autoveo sõidukikaarti mootorsõidukile, mis on kantud liiklusregistrisse ja läbinud nõutava tehnoülevaatuse. Eestis läbiviidav sõidukite korraline tehnoülevaatus on kooskõlas nõuetega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste ülevaatuse kohta (eelnev direktiiv 96/96/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta). Sellest tulenevalt ei pea vedaja edaspidi ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja ja oma kulul korraldatava rahvusvahelise autoveo sõidukikaardi taotlemisel esitama ERAA-le eraldi rahvusvahelise tehnoülevaatuse tunnistust, vaid piisab, kui sõiduk on läbinud korralise tehnoülevaatuse, mille kohta on tehtud märge sõiduki registreerimistunnistusele.

Siinjuures on oluline arvestada, et kui sõidukiga plaanitakse sõita Albaaniasse, Bulgaariasse, Hollandisse, Moldovasse, Rumeeniasse, Soome, Ukrainasse, Ungarisse, Valgevenesse või Venemaale, siis peab sõidukis olema kindlasti ka ülevaatusepunkti poolt väljastatud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Eelpool loetletud riigid ja Eesti on ühinenud Viinis 13.11.1997 koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega" ning kokkuleppe kohaselt peab Eestis registreeritud veoseveoks ettenähtud üle 3500 kg täismassiga sõidukil ja sõitjateveoks ettenähtud sõidukil, millel koos juhikohaga on üle 9 istekoha, olema kaasas Eestis väljastatud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus. Teistes riikides, mis ei ole Viinis 13.11.1997 sõlmitud tehnoülevaatuse rahvusvahelise kokkuleppega liitunud, sellist dokumenti (tehnoülevaatuse rahvusvahelist tunnistust) ei nõuta.

Käesoleval aastal kavandab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teede- ja sideministri 18.05.2001 määruse nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 10.08.2004 määruse nr 170 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri" muutmist, mille eesmärgiks on muuta Eestis teostatav sõidukite tehnoülevaatus kõikidele sõidukitele ühetaoliseks. See tähendab, et kaob sisuline vahe sõiduki rahvusvahelise ja korralise tehnoülevaatuse vahel. Samas sõidukil, mida kasutatakse rahvusvaheliste autovedude teostamiseks Viinis 13.11.1997 sõlmitud tehnoülevaatuse rahvusvahelise kokkuleppega ühinenud riikides, peab olema kaasas kokkuleppest tulenev tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus, mida hakkab ülevaatuspunkt väljastama sõiduki omaniku või kasutaja soovi korral, kui sõiduk on läbinud korralise tehnoülevaatuse.

Koostööpartnerid