COVID-19 uuendus: Prantsusmaal transpordile kohaldatav terviseprotokoll

01.04.2022

Infrastruktuuri, transpordi ja mere peadirektoraat (DGITM) on edastanud transpordile kohaldatava terviseprotokolli, mida uuendati 15. märtsil 2022. Need kaks lisa on saadaval prantsuse keeles- lisa 1lisa 2.  Peamised nõuded on toodud allpool  vabatõlkes:

Lisa 1: riiklikud kohustused, mis kehtivad kaugliikluse ühistranspordile (rongide, korraldatud reisijateveoteenused, TGV, juhuvedu bussidega)
1. Riigi territooriumile ja tagasi reisimise suhtes kehtivad erieeskirjad, mis varieeruvad vastavalt asjaomase riigi terviseseisundile.
Rohelisse tsooni liigitatud teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest maismaasõidul ei ole vaja esitada tervisepassi, kui:
- liigutakse vähem kui 24 tunni jooksul elukohast 30 kilomeetri raadius piires.
- kutsealase iseloomuga ja mille kiireloomulisus või sagedus ei sobi kokku sõeluuringu või uuringu läbiviimisega.

2. Kirurgilise maski või maski kandmine, mille filtreerimisaste on üle 90% on kohustuslik nii 6-aastastel ja vanematel reisijatel kui ka avalikkusega kokkupuutuvatel töötajatel ühistranspordiga sõitvates sõidukites ja ruumides, kuhu juurdepääs on lubatud sõidupileti omanikele.
Reisijaid kutsutakse üles tutvuma spetsiaalsete teabelehtedega tervisepassi kehtivuse, testide ja sertifikaatide kohta, mida võidakse nõuda enne reisi, et järgida uusimaid kehtivaid eeskirju: siin.

3. Muud kohustused ettevõtetele
- Rongi- ja bussijaamade pidajad peavad võimaldama reisijatele juurdepääsu veepunktile, et pesta käsi või varustada neid jaamades vesi-alkohoolse lahusega, tagades veepunktide olemasolu ja arvu.
- Ettevõte on kohustatud, välja arvatud juhul, kui see on tehniliselt võimatu, sisse seadma eelbroneerimissüsteemi (näiteks Interneti- või telefonipiletite müük).
- Ettevõte teavitab reisijaid, eelkõige pannes iga sõiduki või veeremi pardale ühistranspordile sobivaid  viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud   hügieenitarvikuid.

2. lisa: kaubaveo ja logistika suhtes kohaldatavad riiklikud kohustused
- Kaubaveotoimingute läbiviimisel peavad nii transpordivahendite juhid kui ka peale- või mahalaadimiskohtade töötajad järgima riiklikul tasandil määratletud nn viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud hügieenimeetmeid.
- Kui peale- või mahalaadimiskohtadel ei ole veevõtukohta, peaks käepärast olema hüdro-alkohoolne geel.
- Sõiduk on varustatud vee ja seebi ning ühekordsete käterätikute või hüdro-alkohoolse geeliga.
- Eelnimetatud meetmete järgimisel ei saa Covid-19 epideemiast tingituna keelata juhi juurdepääsu peale- või mahalaadimiskohta, sealhulgas veevõtukohta, kui see koht on sellega varustatud.

Allikas: AFTRI

Koostööpartnerid