Eesti - Sanktsioonimääruse muudatused välistööjõule alates 18.05.2023

29.05.2023

18.05.2023 kiitis Vabariigi Valitsus heaks sanktsioonimääruse muudatused, millega täiendatakse nimetatud määruse § 2 lõigete 8 - 10.

Edaspidi ei kohaldata sanktsioonimäärust Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele:

 • kellel on pikaajaline viisa õppimiseks, tähtajaline elamisluba õppimiseks või nimetatud elamisloa kehtivusaja lõppemisest tulenev õigus Eestis ajutiselt viibida ja kes on lõpetanud õpingud eestikeelse õppekava alusel või kes oskavad eesti keelt vähemalt B2-tasemel*
 • kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus, kes töötavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud arstina või hambaarstina ning kes taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks arstina või hambaarstina**
 • kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus, kes töötavad akadeemilise töötajana kõrgharidusseaduse § 33 tähenduses ning kes taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks akadeemilise töötajana**.

 

*Eesti keele nõude osas märgime, et vastava tingimuse täitmiseks on kaks varianti (lisaks loetletud seaduslikele alustele):

1. Venemaa/Valgevene kodanik on lõpetanud eestikeelse õppekava (s. t vastavad andmed peavad olema kantud EHISesse ja selle variandi puhul ei pea me kontrollima B2 taseme keelenõuet) või

2. Venemaa/Valgevene kodanik on sooritanud eksami B2 tasemele (s.t tegemist peab olema riiklikult tunnustatud eksamiga, mille andmed peavad olema kantud HARNOsse).

 

**Nende kahe erandi kohaldamisel on oluline juhtida tähelepanu, et Venemaa/Valgevene kodanikud peavad juba omama seaduslikku viibimisalust ning töötama LTR alusel vastaval ametikohal.

 

KOKKUVÕTVALT ja et alates 21.05.2023 kehtivast sanktsioonimäärusest paremini aru saada, saadame ülevaatliku kokkuvõtte Venemaa ja Valgevene kodanikele kehtestatud piirangutest ja eranditest vastava kodakondsuse lõikes.

 

Valgevene kodanikele on määrusega kehtestatud alljärgnevad sanktsioonid ja neile:

 • ei anta lühiajaliseks Eestis töötamiseks (LTR), kaugtöö ega ettevõtlusega sh iduettevõtlusega tegelemiseks viisasid
 • ei anta töötamiseks ja ettevõtluseks (sh iduettevõtluseks ja suurinvestorina) elamislubasid
 • ei registreerita LTR-i, välja arvatud juhul, kui isikul on varasemalt olemas seaduslik viibimisalus Eestis, mis on väljastatud Eesti poolt.

 

Valgevene kodanikele on määrusega kehtestatud alljärgnevad erandid ja:

 • elamisloa töötamiseks olemasolul saavad taotleda elamisloa töötamiseks pikendamist või tööandja vahetuse korral uut elamisluba töötamiseks
 • elamisloa ettevõtluseks olemasolul saavad taotleda elamisloa pikendamist
 • Eestis viibimiseks seadusliku aluse olemasolul saavad taotleda tähtajalist elamisluba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasel ametikohal töötamiseks
 • Eestis viibimiseks seaduslik aluse olemasolul saavad taotleda nii viisat kui ka elamisluba töötamiseks, kui on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik
 • pikaajalise viisa õppimiseks, tähtajalise elamisloa õppimiseks või nimetatud elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva viibimisõiguse olemasolul saavad taotleda mis tahes alusel elamisluba, kui on lõpetanud õpingud eestikeelse õppekava alusel või kui oskavad eesti keelt vähemalt B2-tasemel
 • Eestis viibimiseks seadusliku aluse olemasolul saavad taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks arstina või hambaarstina, kui töötavad LTR alusel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud arstina või hambaarstina
 • Eestis viibimiseks seadusliku aluse olemasolul saavad taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks akadeemilise töötajana, kui töötavad LTR alusel akadeemilise töötajana kõrgharidusseaduse § 33 tähenduses.

 

Venemaa Föderatsiooni kodanikele on määrusega kehtestatud alljärgnevad sanktsioonid ja neile:

 • ei anta töötamiseks ega ettevõtluseks (sh iduettevõtluseks ja suurinvestorile) elamislubasid
 • ei registreerita LTR, välja arvatud juhul, kui isikul on varasemalt olemas seaduslik viibimisalus Eestis, mis on väljastatud Eesti poolt
 • ei anta elamisluba õppimise eesmärgil
 • ei väljastata viisat (v. a allpool nimetatud erandid).

 

Venemaa Föderatsiooni kodanikele on määrusega kehtestatud alljärgnevad erandid:

 • elamisloa töötamiseks olemasolul saavad taotleda elamisloa töötamiseks pikendamist või tööandja vahetuse korral uut elamisluba töötamiseks
 • elamisloa ettevõtluseks olemasolul saavad taotleda elamisloa pikendamist
 • elamisloa õppimiseks olemasolul saavad taotleda elamisloa õppimiseks pikendamist ühekordselt kuni ühe aasta võrra
 • Eestis viibimiseks seaduslik aluse olemasolul saavad taotleda nii viisat kui ka elamisluba töötamiseks, kui on Välisministeeriumi poolt akrediteeritud ajakirjanik
 • pikaajalise viisa õppimiseks, tähtajalise elamisloa õppimiseks või nimetatud elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva viibimisõiguse olemasolul saavad taotleda mis tahes alusel elamisluba, kui on lõpetanud õpingud eestikeelse õppekava alusel või kui oskavad eesti keelt vähemalt B2-tasemel
 • Eestis viibimiseks seadusliku aluse olemasolul saavad taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks arstina või hambaarstina, kui töötavad LTR alusel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud arstina või hambaarstina
 • Eestis viibimiseks seadusliku aluse olemasolul saavad taotlevad tähtajalist elamisluba töötamiseks akadeemilise töötajana, kui töötavad LTR alusel akadeemilise töötajana kõrgharidusseaduse § 33 tähenduses.
 • viisa taotlemisel kui:

1) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat

2) külastavad Eestis elavat Eesti kodanikku või Eesti pikaajalist elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last

3) on Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende perekonnaliikmed

4) on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindava meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegevad isikud

5) on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud

6) Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel.

Määruse muudatused jõustuvad pühapäeval, s.o 21.05.2023 ning nimetatud määrus on leitav Riigi Teatajast alates 20.05.

Samuti tuletame meelde, et jätkuvalt on ajutiselt piiratud Venemaa Föderatsiooni kodanike välispiiri ületamine kehtiva lühiajalise C-liiki viisaga ning vastavad piirangud on eraldi kehtestatud  VV korralduses nr 247.

 

Lugupidamisega,

Migratsiooninõustajad

Politsei- ja Piirivalveamet

Koostööpartnerid