ELEA, ERAA ja AL ühispöördumine elektri ja gaasi hinnalae kehtestamiseks

19.09.2022

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA), Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA), Autoettevõtete Liidu (AL) ühispöördumine elektri ja gaasi hinnalae kehtestamiseks.

Pöördumine on saadetud Vabariigi Valitsusele, Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile ning Riigikogu rahandus- ja majanduskomisjonile.

Eesti suurimaid rahvusvahelisi autovedajaid ühendavad esindusorganisatsioonid ELEA ja ERAA, peamiselt Eesti siseriiklikule kauba- ja reisijateveole (sh rahvusvahelisele reisijateveole) keskendunud ettevõtjaid esindav AL pöörduvad Vabariigi Valitsuse, Riigikogu majandus- ja rahanduskomisjoni ning asjaga seotud ministeeriumite poole ettepanekuga kehtestada elektri ja gaasi hinnalagi. Ettevõtteid ühendavad esindusorganisatsioonid ühiselt juhivad tähelepanu vajadusele arvestada ka transpordi- ja logistikasektoriga kehtestades gaasile ja elektrile hinnalagi kuniks turg suudetakse uuesti tasakaalustada. Peame vajalikuks, et hinnalagi kehtestatakse ühtsena kõikide sektorite ettevõtetele, sest energiahind puudutab kogu majandust. Vastasel juhul tekib ebaõiglane konkurentsikeskkond, sest õiglase joone tõmbamine ei ole võimalik. Vaja on pikemaajalisi lahendusi. Erinevate põhjuste koosmõjul hetkel turg ei toimi ja on liigselt spekulatiivne. Fookus tuleb seada tegelemisele energiakandjatega. CO2 kvootide müümine on vaja viia mõistlikule hinnatasemele ja Nord Pool-i börsi elemendid lahti siduda, et normaliseeruks turu olukord.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda viis eelmisel nädalal oma tööstusettevõtetest liikmete (ca 900 tööstusettevõtet) seas läbi kiire küsitluse, kus iga vastaja sai avaldada toetust ühele või mitmele MKMi poolt välja pakutud toetusmeetmele. Vastuseid saadi ca 100 tööstusettevõttelt. Toetame samu seisukohti, mis tulid Eesti Kaubandus – Tööstuskoja küsitlusest välja. Küsitluse tulemused:

Elekter:

• Kõige rohkem toetatakse teatud hinna laest kompenseerimist (>200€ MWh maksab riik) (56% vastajatest).

• Teiseks eelistuseks on taastuvenergiatasu, võrgutasu ja aktsiisi 100%line soodustus (47% vastajatest)

• Kolmandal kohal on taastuvenergiatasu kaotamine (100%line soodustus) (30% vastajatest)

• Teiste alternatiivide puhul oli toetajate osakaal ka vähemalt 20% vastajatest.

Gaas:

• 60% vastanutest eelistab teatud hinnalaest kompenseerimist. Toodi välja, et hinnalagi võiks olla 150-200 EUR/MWh.

• 51% vastajatest toetab aktsiisi vähendamist.

• Ühe alternatiivina pakuti välja, et riik võiks katta 100% võrgutasust.

Leiame, et on ebaõiglane ja ebaloogiline ainult üksikuid sektoreid toetada ja jättes teised sektorid energiakriisi lahendamisel unarusse. Täpselt niisamuti peame arvestama, et Eesti avatud majandusena tegutseb rahvusvahelise konkurentsikeskkonna tingimustes. Peame vaatama, mida teevad meie naaberriigid, et Eesti ettevõtete konkurentsivõime ei väheneks võrreldes naaberriikide omadega.

Leiame, et lao, transporditeenuse, autovedude, reisijateveo ja kullervaldkonna operatiivne toimimine olukorras, kus tagada tarneahela püsimine, on ühiskonna seisukohast oluline. Transpordi sektor hoidis kriisi ajal ja ka praegu lülina majandust toimivana, nii maad, kui ka merd mööda.

ELEA (Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon) on rahvusvahelise ekspedeerimise ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus (mittetulundusühing). Organisatsiooni eesmärk on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning info levikule.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) on autovedusid teostavate ettevõtjate vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on autoveonduse kui tegevusala arendamine ning oma liikmete huvide ja õiguste kaitsmine.

Autoettevõtete Liit on transpordisektori erialaliit, mis ühendab veonduse valdkonnaga seotud ettevõtjaid. Liidu eesmärk on igakülgselt kaasa aidata veonduse arendamisele, koondades ja esindades ettevõtjate ühishuvi veondusalastes ja majanduspoliitilistes küsimustes suhetes avaliku sektori ja kõigi teistega.

Vaata ka  https://www.logistikauudised.ee/uudised/2022/09/13/logistikasektor-ootab-valitsuselt-hinnalae-kehtestamist

ELEA, ERAA ja AL ühispöördumine elektri ja gaasi hinnalae kehtestamiseks

Koostööpartnerid