Euroopa Komisjoni kiri ELi liikmesriikidele uute ELi lähetamise eeskirjade kohaldamise kohta sõidukijuhtidele.

15.02.2022

Euroopa Komisjoni talitused saatsid ELi liikmesriikidele kirja (vt lisa, mis on allalaadimiseks kättesaadav siin) uute ELi eeskirjade kohaldamise kohta autoveosektoris sõidukijuhtide lähetamist käsitlevate ELi eeskirjade kohta.

Kirjas selgitatakse, et:

a) alates 2. veebruarist 2022 on Lex specialis ainus kohaldatav õigusraamistik ELi maanteeveo-ettevõtetes töötavate sõidukijuhtide lähetamiseks;

b) IMI lähetusdeklaratsioonide veebileht on ainus, mida ELi ettevõtjad kasutavad oma sõidukijuhtidele lähetamisdeklaratsioonide esitamiseks. Ettevõtjatelt siseriiklike veebilehtede kaudu deklaratsioonide esitamise nõudmine on vastuolus ELi õigusega;

c) siseriiklike nõuete säilitamine ja kohaldamine ELis  tegutsevatele ettevõtete ja nende sõidukijuhtide osas, isegi kui puuduvad siseriiklikud ülevõtmismeetmed, on vastuolus ELi õigusega;

d) Euroopa Komisjon on valmis alustama liikmesriikide osas rikkumismenetlusi, kuna nad ei teavita oma siseriiklikest meetmetest ja jätavad nõuded täitmata.

 

Allikas: Euroopa Komisjon

Koostööpartnerid