Juhtidel on keelatud teha peale- ja mahalaadimistoimingud Hispaanias

04.03.2022

2022. aasta septembri algusest peaks jõustuma uus reegel, mis keelab juhtidel teha Hispaanias peale- ja mahalaadimistoiminguid. Seda kohaldatakse sõltumata vedaja või juhi kodakondsusest.

Üle 7,5-tonnise lubatud täismassiga veoautode juhid ei tohi osaleda kauba või selle tugede, pakendite, konteinerite või kastide peale- või mahalaadimisel, välja arvatud järgmistel juhtudel:

a) Kolimistransport ja mööbli ladustamine.

b) Transport paaksõidukitega.

c) Täitematerjalide transport või vedu kallursõidukites või sõidukites, mis on varustatud kraana või muude sõidukile omaste laadimis- ja mahalaadimisseadmetega.

d) Sõidukite ja maanteeabikraanade transport.

e) Jaotusvedu jaotuskeskuse ja müügikoha vahel vastavalt eeskirjadele, pakiteenused ja muud sarnased teenused, mis hõlmavad väikesest arvust pakenditest koosnevate kaubasaadetiste kogumist või kohaletoimetamist, mida saab hõlpsasti käsitseda üks inimene. Käesolevas punktis mõistetakse jaotusvedu sellisena, mille puhul on vajalik eelnevad toimingud, kauba grupeerimine, sorteerimine või muud sarnased toimingud.

f) Elusloomade vedu ühenduse õigusaktide kohaselt heakskiidetud kontrollpunktides, ilma, et see piiraks loomade transportimise ajal kaitsmist käsitlevates määrustes sätestatud kohustusi.

g) Juhud, mille puhul teatud eeskirjades on juhi osalemine laadimistegevuses reguleeritud teisiti.

h) Määrusega kehtestatud juhud, eeldusel, et tagatud on autojuhi ohutus.

Eelmise jao sätteid kohaldatakse kõigi Hispaania territooriumil tehtavate peale- ja mahalaadimistoimingute suhtes.

Punktis e) nimetatud määrused ei ole senini avaldatud ja nendega tegeleb  transpordiminister.

Keelu rikkumise sanktsioon rakendatakse nii ettevõttele, kelle käsul sõidukijuht tegutseb, kui ka kaubasaatjale ja vahendajatele. Neid ähvardab trahv vahemikus 4001–6000 eurot.

Allikad: ASTIC ja CETM

 

Koostööpartnerid