Liikuvuspakett 1 - Euroopa kohtujuristi ettepanek seoses algatatud kohtuasjaga

15.11.2023

Pange tähele, et ülaltoodud on Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamus. Euroopa Kohus peaks oma lõpliku otsuse tegema 22. veebruaril 2024. Kohtujuristi seisukoht on Euroopa Kohtu menetluse ametlik osa. See on soovitus kohtunikele, kes on ametisse nimetatud kohtuasjades, mis on seotud Euroopa Kohtu varasemate kohtupraktikate ja ELi esmase õiguse kõrgeimate sätetega (nt ELi toimimise leping). Kohus ei ole kohustatud soovitust järgima, kuid enamikul juhtudel järgivad kohtunikud kohtujuristi arvamust.

Kuni lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni kehtib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1071/2009 artikli 5 lõike 1 punktist b tulenev sõiduki koduskäimise kohustus vähemalt iga 8 nädala tagant.

Euroopa Kohtu kohtujurist tegi Euroopa Kohtule ettepaneku tühistada Liikuvuspaketi 1 säte sõidukite asukohariiki tagasipöördumise kohustuse kohta, kuid jätta alles kõik muud vaidlustatud sätted.

Kohtujurist esitas oma arvamuse (14.11.2023) mitu kuud enne 2024. aasta veebruaris oodatavat kohtuotsust mitme EL liikmesriigi poolt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastu algatatud liidetud kohtuasjades Liikuvuspakett 1 vastu. Vaidlustatud on sätted, mis puudutavad ka kabotaažireegleid ja sõiduki asukohariiki tagasipöördumise kohustust.

Kohtujurist soovitas Euroopa Kohtul tühistada määruse 2020/1055 artikli 1 lõike 3 sätted, millega muudeti määruse 1071/2009 artikli 5 lõike 1 punkti b, nimelt nõuet autoveo-ettevõtjatele „korraldada oma sõiduk. sõidukipargi tegevust selliselt, et oleks tagatud, et ettevõtja käsutuses olevad ja rahvusvahelistes vedudes kasutatavad sõidukid naasevad ühte selle liikmesriigi operatiivkeskusesse vähemalt kaheksa nädala jooksul pärast sealt lahkumist“.

Samas ettepanekus jättis kohtujurist rahuldamata ülejäänud liikmesriikide poolt kohtuasjas esitatud vastuväited, viidates muuhulgas Liikuvuspaketi 1 määrusega 2020/1054 sõidu- ja puhkeaja reeglite ning direktiiviga seotud sätete osalisele või täielikule tühistamisele. 2020/1057 autojuhtide lähetamise kohta (Lex specialis).

Kohtujuristi arvamuse leiate siit (ainult prantsuse keeles) CURIA - Documents (europa.eu).

 

Mobiilsuspakett

 

Koostööpartnerid