MKM: 01.04.2022 jõustunud Autoveoseaduse muudatustest

01.04.2022

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium informeerib lähiajal jõustuvatest olulisematest muudatustest autoveoseaduses (AutoVS). Seaduse terviktekstiga on võimalik tutvuda järgmise lingi kaudu: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032022012 .

1.           AutoVS § 29 lõigete 3–5 kohaselt peab alates 1. aprillist 2022 tasulisel veoseveol olema autojuhil kaasas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument, mis tõendab veolepingu sõlmimist (edaspidi veodokument) ja mille koostab veose saatja või ekspedeerija.

Veodokumendil peavad olema vähemalt järgmised andmed:

1) veose saatja nimi ja aadress;

2) Eesti või välisriigi vedaja nimi ja aadress;

3) veose saaja nimi ja aadress;

4) veose pealelaadimise koht ja kuupäev;

5) veose mahalaadimise koht;

6) veose üldkasutatav nimetus;

7) veose brutomass või juhul, kui veose brutomassi ei ole võimalik määrata, veose kogus teistes mõõtühikutes.

Kui kasutatakse elektroonilist veodokumenti, peab sellel lisaks eelpool nimetatud andmetele olema:
1) Eesti vedaja juures veosevedu teostava autojuhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
2) auto ja selle haagise registreerimisnumbrid.

Samas juhime tähelepanu, et Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna teise liikmesriigi territooriumil kabotaažveo teostamisel peab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1072/2009 artiklile 8 ka paberkandjal veodokumendile olema kantud auto ja selle haagise registreerimisnumbrid ning veose kohaletoimetamise kuupäev, kui veos on kohale toimetatud.

2.           Lisaks eelnevale informeerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et AutoVS § 5 lõike 1(1) kohaselt peab alates 21. maist 2022, kui rahvusvahelist tasulist veosevedu korraldatakse auto või autorongiga, mille suurim lubatud täismass on üle 2,5 tonni kuni 3,5 tonni, olema seda autot või autorongi kasutaval veoettevõtjal ühenduse tegevusluba ja auto kohta selle tegevusloa kinnitatud ärakiri. Auto kohta antud tegevusloa kinnitatud ärakiri peab rahvusvahelisel tasulisel veoseveol ja sellega seotud tühisõidul olema autos kaasas. Nimetatud dokumente saab taotleda Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonist (ERAA). Taotlemise info on leitav veebilehelt: https://www.eraa.ee/uhenduse-tegevusluba-veoseveoks/ .

Täiendavat infot eespool kirjeldatud nõuete kohta saab küsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembelilt kirjalikult e-posti aadressil eda.rembel@mkm.ee või telefoni teel 6 256 427.

Koostööpartnerid