Poola - olulised muudatused liikluskorralduses alates 17.09.2022

29.09.2022

17. septembril 2022 jõustuvad sise- ja haldusministri määruse sätted liikluseeskirju rikkuvate sõidukite juhtide arvestuse kohta. Nende muudatustega kehtestatakse rikkumiste kataloogi kõige raskemate liiklusrikkumiste eest 15 punkti suurune maksimaalne karistus. Eelkõige puudutavad need juhte, kes ületavad drastiliselt kiirust ja juhivad alkoholijoobes. Tegemist on 1. jaanuarist 2022 kehtiva regulatsiooni muudatuse rakendamise teise etapiga, mille põhieesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine.

”Kõik rooliistujad peavad teadvustama, et nad ei vastuta mitte ainult enda ja kaasreisijate, vaid ka teiste liiklejate eest. Julgustan kõiki osalema liikluses ohutult ja eeskirjade kohaselt. Pidagem meeles, et meie vastutame liiklusohutuse eest,” ütles taristuministri asetäitja Rafał Weber.

Sise- ja haldusministeeriumi määrus näeb ette 21 raskeimat liiklusrikkumist, mille eest saab juhti karistada 15 trahvipunktiga:

- mootorsõiduki juhtimine alkoholijoobes või mõnuainete mõju all;

- õnnetuse ohvrite abistamata jätmine;

- sõiduki kasutamine viisil, mis ohustab sõidukis või väljaspool sõidukit viibiva isiku turvalisust;

- möödasõit samas suunas sõitnud, kuid jalakäijale teed andmiseks peatunud sõidukist;

- sõidukist möödasõit ülekäigurajal või vahetult enne seda, kus liiklus ei ole reguleeritud;

- jalakäijale tee andmata jätmine ülekäigurajal või tema poolt sinna just astudes;

- sõiduki peatamata jätmine, kui teed ületab puudega isik, kasutades selleks spetsiaalset märki või nähtava liikumispuudega isik, et lubada tal tee ületada;

- liiklusjärelevalve teostaja sõiduki peatamise märguande eiramine, et vältida liikluskontrolli;

- fooritulede mittejärgimine;

- liiklust juhtima ja kontrollima volitatud isikute antud märguannete ja käskude täitmata jätmine;

- kiiruse ületamine rohkem kui 70 km/h;

- märgi B-25 või B-26 "möödasõit keelatud" mittejärgimine;

- langetatud tõkete või poolpiirete ümbersõidu ja raudteeülesõidukohale sisenemise keelu rikkumine, kui nende langetamist on alustatud või ülestõstmine ei ole lõpetatud;

- ülesõidukohale sisenemise keelu rikkumine signaalseadme poolt punase signaali, vilkuva punase või kahe vaheldumisi vilkuva punase signaali või muu neid signaale edastava seadme puhul;

- raudteeülesõidukohale sisenemise keelu rikkumine, kui teisel pool ei ole ruumi sõitmist jätkata;

- seaduses või liiklusmärkidel määratletust vastupidises suunas sõitmine kiirteel või -magistraalil;

- enam kui kahe lapse vedamine sõidukis, mis ei vasta liikluseeskirjadele;

-reisijate vedu selleks mitte ettenähtud või kohandamata sõidukiga või sõiduki registreerimistunnistusel märgitud või registreerimisele mittekuuluva sõiduki konstruktsiooni otstarbest tuleneva istekohtade arvu ületamine, kui valesti transporditud reisijate arv ulatub 10 inimeseni või rohkem,

- rikkumine, mille tulemusena kvalifitseeriti tegu kuriteoks järgneva alusel: Kriminaalkoodeksi artiklid 173, 174, 177 (1) või (2), 178b, 180a, 244, 355 (1) või (2).

Lisateave: https://policja.pl/pol/aktualnosci/223024,Juz-od-17-wrzesnia-zmiany-w-przepisach-Prawo-o-ruchu-drogowym-SPOT.html

 

Karistuspunktid kiiruse ületamise eest

Uued eeskirjad sisaldavad karmimaid reegleid kiiruse ületamise eest karistuspunktide määramisel:

• kuni 10 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 1 karistuspunkti (varem punkte polnud);

• 11-15 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 2 karistuspunkti;

• 16-20 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 3 karistuspunkti;

• 21-25 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 5 karistuspunkti;

• 26–30 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 7 karistuspunkti;

• 31-40 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 9 karistuspunkti (oli 6);

• 41-50 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 11 karistuspunkti (oli 8);

• 51-60 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 13 karistuspunkti;

• 61-70 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 14 karistuspunkti;

• üle 70 km/h kiiruse ületamise eest saab juht 15 karistuspunkti.

 

Karistuspunktid nullitakse alles 2 aasta pärast

Alates 17. septembrist 2022 hakkab kehtima kord, mis seab liikluseeskirjade rikkumise eest karistuspunktide eemaldamise sõltuvusse trahvi tasumisest. Lisaks kustutatakse punktid alles 2 aasta pärast, mitte aasta pärast nagu varem. Uuendus seisneb selles, et seda perioodi hakatakse arvestama trahvi tasumise kuupäevast.

Enam ei saa osaleda vojevoodkonna maanteeliikluskeskuste korraldatavatel karistuspunktide vähendamise koolitustel.

Juhiloa hoidmist võimaldavate karistuspunktide limiiti ei muudeta.

Selleks jääb 24 punkti.

 

Kahjumlikud korduvrikkumised

Pärast 17. septembrit 2022 peavad autojuhid arvestama, et kahe aasta jooksul korduv samalaadne rikkumine toob kaasa topelttrahvi.

Trahvimäärad liikluses korduvrikkumise korral:

• kiiruse ületamise eest üle 30 km/h on trahv 800 zlotti (korduvrikkumise korral - 1600 zlotti);

• kiiruse ületamise eest üle 40 km/h on trahv 1000 zlotti (korduvrikkumise korral - 2000 zlotti);

• kiiruse ületamise eest üle 50 km/h on trahv 1500 zlotti (korduvrikkumise korral - 3000 zlotti);

• kiiruse ületamise eest üle 60 km/h on trahv 2000 zlotti (korduvrikkumise korral - 4000 zlotti);

• kiiruse ületamise eest üle 70 km/h on trahv 2500 zlotti (korduvrikkumise korral - 5000 zlotti).

Lisaks kiiruse ületamisele eeldab uus tariif, et topelttrahv hakkab kehtima ka teistes liiklusvaldkondades, näiteks:

• jalakäijatele tee andmata jätmine – esimest korda: 1500 zlotti / korduvrikkumine: 3000 zlotti;

• möödasõidukeelu rikkumine – esimest korda: 1000 zlotti / korduvrikkumine: 2000 zlotti;

• möödasõit ülesõidul või enne seda – esimene kord: 1500 zlotti / korduvrikkumine 3000 zlotti;

• ettevaatamatus ja liiklusohtliku olukorra tekitamine, mille tagajärgedeks on vigastatud jalakäija, jalgrattur vms  - esimest korda: 1500 zlotti / korduvrikkumine: 3000 zlotti;

• jalakäijale tee andmiseks peatunud sõidukist möödumine - esmakordselt: 1500 zlotti/ korduvrikkumine: 3000 zlotti;

• rööbasteele sõitmine langetatud, maha jäetud või tõstmise pooleli jätnud tõkete juures – esmakordselt: 2000 zlotti / korduvrikkumine: 4000 zlotti;

• ülesõidukohale sisenemine punase fooritulega või kui teisel pool pole ruumi sõitmist jätkata – esimest korda: 2000 zlotti / korduvrikkumine: 4000 zlotti;

• mootorsõiduki juhtimine alkoholijoobes või muu sarnase aine mõju all - esmakordselt: 2500 zlotti / korduvrikkumine: 5000 zlotti.

Politseinik võib anda asja ka kohtusse, mis võib määrata rahatrahvi kuni 30 000 Poola zlotti.

Koostööpartnerid