Poolas deklareerimisele kuuluvate kaupade nimekirja pikendatakse alates 22. veebruarist

08.02.2022

22. veebruaril 2022 jõustuvad muudatused kaupade maantee- ja raudteetranspordi seiresüsteemis (SENT).

Uue määrusega laiendatakse veoseiresüsteemis deklareerimisele kuuluvate kaupade nimekirja.

CN-koodi 3814 alla kuuluvad kaubad, mis sisaldavad üle 70 massiprotsendi naftaõlisid, välja arvatud sellesse rubriiki kuuluvad kaubad, mis sisaldavad etüülalkoholi, lisatakse nimekirja. Selliste kaupade saadetised, mis kaaluvad üle 500 kg või mahuga üle 500 liitri, tuleb deklareerida. Deklareerimiskohustusest vabastatakse kauba vedu tolliprotseduuridel ja re-eksport, samuti üksikpakendatud kaup kuni 11-liitri ulatuses.

 

Jäätmete import ja transiitvedu:

Teavitamise kohustus hakkab kehtima ka jäätmetele, mis:

- imporditakse Poolasse või veetakse "transiidina" ühest ELi liikmesriigist teise ELi liikmesriiki läbi Poola ja

- on veetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta sätete alusel.

 

Erandid

Jäätmed, mis veetakse transiit tolliprotseduuri raames, vabastatakse sellest kohustusest. Erandid hõlmavad ka määruse 1013/2006 III või IIIB lisas loetletud jäätmeid ja segusid, mis ei ole liigitatud  määruse 1013/2006 III lisa ühegi koodi alla või mis koosnevad kahest või enamast määruse 1013/2006 III lisas loetletud jäätmeliigist, kui nende segude koostis ei takista nende keskkonnaohutut taaskasutamist ja segud on loetletud määruse 1013/2006 IIIA lisas ning tingimusel, et need on ette nähtud taaskasutamiseks ning nende jäätmete kogus saadetises ei ületa 20 kg.

Ligipääs platvormile SENT on leitav siit

Täpsem informatsioon on leitav siit

Allikas: ZMPD

 

Koostööpartnerid