Rootsi vastused Eesti vedajate küsimustele - turvaparklad

22.03.2023

MKM pöördus vedajate palvel Rootsi Transportstyrelsen esindaja poole seoses küsimustega turvaparklate kohta (inglise keelsed vastused on tõlgitud eesti keelde).

 

Vastus Rootsi Transpordiametist:

 

The Swedish Transport Administration is responsible for the long-term planning of the transport system. Regarding the state-owned rest areas, that responsibility focus primarily on traffic safety which means that the Transport administration must provide the opportunity to rest during travel and for the drivers to be able to comply with legislations regarding driving time, breaks and rest periods.

Tõlge: Transpordisüsteemi pikaajalise planeerimise eest vastutab Rootsi Transpordiamet. Riigile kuuluvate puhkekohtade puhul keskendub see vastutus eelkõige liiklusohutusele, mis tähendab, et Transpordiamet peab tagama võimaluse reisi ajal puhata ja et sõidukijuhtidel oleks võimalik sõiduaega, vaheaegu ja puhkeaegu puudutavaid õigusakte järgida.

If there is a need or desire for higher security levels than what the Swedish Transport Administration can provide in the state-owned rest areas, the transporter is referred to a commercial actor who can provide the requested or desired security level.

Tõlge: Kui on vajadus või soov kõrgemate turvatasemete järele, kui Rootsi Transpordiamet suudab riigile kuuluvatel puhkealadel pakkuda, suunatakse vedaja kaubandusettevõtja juurde, kes suudab tagada nõutud või soovitud turvataseme.

State-owned rest and parking areas suitable for truck parking in Sweden can be found in NVDB (national road database, www.nvdb.se ), and information about NVDB in english can be found here https://www.nvdb.se/sv/about-nvdb/. 

Tõlge: Riigile kuuluvad veokite parkimiseks sobivad puhke- ja parkimisalad Rootsis leiate NVDB-st (riigiteede andmebaas, www.nvdb.se) ning ingliskeelset infot NVDB kohta siit https://www.nvdb.se/sv/about-nvdb/

Work is currently underway in reviewing the section regarding rest areas (”rastplats” in swedish) in NVDB, this work includes adding a new attribute describing the security level of each rest area. For privately owned truck parking/secure parking work is also underway where Swedish Transport Administration have approached a number of companies that provide these kind of services aiming at signing agreements related to datahandling in order to get up to date data of these facilities. Data layer is called Uppställningsplats Lastbil and even if it currently only holds a limited amount of truck parking our expectation is that this will increase in the future.

Tõlge: Praegu käib töö NVDB puhkealasid (rootsi keeles "rastplats") käsitleva osa ülevaatamisega, see töö hõlmab uue atribuudi lisamist, mis kirjeldab iga puhkeala turvataset. Tööd on käimas ka eraomanduses olevate veokite parkimise/turvalise parkimise osas, kus Rootsi Transpordiamet on pöördunud mitmete sedalaadi teenuseid pakkuvate ettevõtete poole eesmärgiga sõlmida andmetöötlusega seotud lepingud, et saada nende rajatiste kohta ajakohaseid andmeid. Andmekihti nimetatakse Uppställningsplats Lastbil ja isegi kui sellel on praegu vaid piiratud arv veokite parkimiskohti, eeldame, et see arv tulevikus suureneb.

The Swedish Transport Administration is also working to increase the security levels at the state-owned rest areas. Two pilot projects with presence-controlled lighting and camera surveillance is now being implemented, and will be evaluated during 2023. Both solutions has prerequisites to contribute to increased security levels.

Tõlge:  Rootsi Transpordiamet töötab ka selle nimel, et tõsta turvalisuse taset riigile kuuluvatel puhkealadel. Praegu on elluviimisel kaks pilootprojekti seoses kohaloleku kontrolli valgustusega ja kaameravalvega ning neid hinnatakse 2023. aasta jooksul. Mõlemal lahendusel on eeldused panustada turvataseme tõstmisele.

 

Tänk på att inte ändra i ämnesfältet om du svarar på detta meddelande.

Tõlge: Pidage meeles, et kui vastate sellele kirjale, ärge muutke teemavälja.

Med vänlig hälsning
Lugupidamisega

Jens Pihl
Handläggare
Kundservice och Diarium

Telefon: 0771-921 921

Trafikverket
781 89 Borlänge
www.trafikverket.se

 

Koostööpartnerid