Sõidukiiruse fikseerimisest Itaalias

17.03.2023

ERAA-le on laekunud informatsioon selle kohta, et Itaalias trahvitakse veokijuhte lubatud sõidukiiruse ületamise eest sõidumeerikusse salvestatud andmete alusel.

Euroopa Liidus kehtiva õiguse kohaselt on sõidumeerik ettenähtud autojuhi sõidu- ja puhkeajaandmete salvestamiseks. Kuna sõidumeerik fikseerib samaaegselt ka sõiduki kiiruse andmed, siis on mõned liikmesriigid, sh Itaalia otsustanud, et see on piisav alus ka kiirusepiirangu järgimise kontrollimiseks. Trahviotsused tehakse Itaalia siseriikliku õiguse alusel.

2020. aastal algatas Euroopa Komisjon Itaalia suhtes sõidumeeriku andmete alusel kiiruseületamise eest karistamise õiguspärasuse tuvastamise eesmärgil rikkumismenetluse, kuid selle tulemused ei ole veel teada. Itaalia suhtes alustatud rikkumismenetlus ei mõjuta seni tehtud trahviotsuseid, kuid see võib hakata kohustama Itaaliat oma siseriiklikku õigust muutma. Seni tuleb Itaalia trahviotsuseid täita või juhul, kui trahviotsusega ei olda nõus, tuleb see vastavalt Itaalias kehtivale korrale vaidlustada.

Eelnevat arvesse võttes palub ERAA veoettevõtjatel ja autojuhtidel olla teedel tähelepanelik ja järgida lubatud sõidukiirust. Euroopa Liidu liikmesriikides kehtivate kiirusepiirangute ja muude oluliste liiklusreeglite kohta on leitav info siit - https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm.

 Kui teise liikmesriigi ametkond rikub Euroopa Liidus kehtivat õigust, siis on soovitatav esitada asjakohane kaebus SOLVIT-võrgustikule. Kuna eespool kirjeldatud teemal on Itaalia suhtes algatatud rikkumismenetlus, siis SOLVIT ei saa sellekohast kaebust lahendada, küll aga saab SOLVIT-i kaudu edastada andmed jätkuvate rikkumiste kohta Euroopa Komisjonile, kes saab nende alusel võtta täiendavaid meetmeid.

Kaebuse SOLVIT-le saab esitada siin: https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=et&origin=solvit-web

 

 

Koostööpartnerid