Sõidukijuhtide lähetamisdeklaratsioonide esitamise nõue jõustub 02.02.2022.a.

20.01.2022

Euroopa Komisjoni kodulehel on avatud testimiseks sõidukijuhtide lähetamisdeklaratsioonide esitamise portaali demoversioon.
Täpsema juhise portaali sisenemiseks (inglise keeles) saab siit .
Portaali kasutamise koolituse video (inglise keel).
Sõidukijuhtide lähetamise nõudeid reguleeriv direktiiv (EL) 2020/1057.
Juhtide lähetuste deklaratsioonide esitamise nõue rakendub 02.02.2022. Sellest kuupäevast alates ei saa liikmesriigid nõuda vedajatelt eraldi lähetusvormide esitamist riiklike veebilehtede (SIPSI, MILOG, LIMOSA, MELDLOKET, UTIK, LSDB) kaudu.  

Lähetamise nõudeid ei rakendata autojuhile, kes:

1) tegeleb kahepoolse veose- või sõitjateveoga;

2) läbib riigi territooriumi kaupa peale või maha laadimata või sõitjaid peale võtmata või neil väljuda laskmata;

3) teeb lisaks kahepoolsele veoseveole ühe peale- ja mahalaadimistoimingu läbitavates Euroopa Liidu liikmesriikides (edaspidi liikmesriik) või Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides (edaspidi kolmas riik) tingimusel, et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;

4) lisaks kahepoolsele veoseveole, mis algab veoettevõtja asukoha liikmesriigist (edaspidi asukohaliikmesriik) ja mille jooksul sõidukijuht ei tee veol sihtriiki ühtki täiendavat peale- või mahalaadimistoimingut, teeb asukohaliikmesriiki tagasi suunduval kahepoolsel veol läbitavates liikmesriikides või kolmandates riikides kuni kaks täiendavat peale- ja mahalaadimistoimingut tingimusel, et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;

5) võtab kahepoolsel sõitjateveol läbitavates riikides sõitjad peale ja laseb sõitjatel läbitavates riikides väljuda üks kord tingimusel, et ta ei paku sõitjateveoteenust läbitava liikmesriigi sees.

Kahepoolne veosevedu käesoleva seaduse tähenduses on veolepingu alusel toimuv veosevedu asukohaliikmesriigist (Eestist) teise liikmesriiki või kolmandasse riiki või teisest liikmesriigist või kolmandast riigist asukohaliikmesriiki (Eestisse).

Kahepoolne sõitjatevedu käesoleva seaduse tähenduses on sõitjate rahvusvaheline juhuvedu ja liinivedu, mille puhul sõidukijuht teeb järgneva toimingu:

1) võtab sõitjad peale asukohaliikmesriigis ja laseb neil väljuda muus riigis;

2) võtab sõitjad peale liikmesriigis või kolmandas riigis ja laseb neil väljuda asukohaliikmesriigis;

3) võtab sõitjad peale ja laseb neil väljuda asukohaliikmesriigis eesmärgiga teha teise liikmesriiki või kolmandasse riiki kohalikke ekskursioone Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105) tähenduses.“;

Ametlik veebileht andmete sisestamiseks avatakse plaanide kohaselt 21.01.2022.a.

Vaata lisainfot siit.

Täiendav info ja küsimused: Tarvi Viks 6062047 tarvi@eraa.ee, Elo Tambur 6062051  elo@eraa.ee

Koostööpartnerid