Teavitus juhitunnistust taotlevale vedajale

19.01.2022

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös ERAA-ga juhib vedajate tähelepanu, et juhitunnistuse taotlemisel on üks tingimustest autojuhi ameti- või täiendkoolituse läbimine ja selle tõendamine.

Vastavalt direktiivi 2003/59 artikli 10 ja autoveoseaduse nõuetele on autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimist tõendavaks dokumendiks:

  • ühtlustatud koodiga „95“ juhiluba, või
  • direktiivi 2003/59 II lisa kohane autojuhi pädevustunnistus (inglise keeles „driver qualification card“), või
  • määruse (EÜ) nr 1072/2009 kohane juhitunnistus.

Nimetatud dokumendi puudumisel või mõne muu dokumendi (näiteks koolitusasutuse poolt väljastatud tunnistus) esitamise korral ei ole autojuhi ameti- või täiendkoolituse läbimine tõendatud, seega ei ole täidetud juhitunnistuse väljastamiseks vajalikud tingimused.

Olukordades, kus autojuhist mitteoleneval põhjusel eelnevalt nimetatud dokumendi esitamise võimalus puudub (näiteks juhitunnistus on eelmisele tööandjale tagastatud või teine liikmesriik ei väljasta pädevustunnistust), on ERAA ettevõtjaid abistaval eesmärgil kasutanud liikmesriikide vahelisi koostöövõimalusi ja küsinud autojuhi ameti- või täienduskoolituse läbimise kohta kinnitust koolituse korraldanud liikmesriigi pädevalt asutuselt. Sõltuvalt riigist ja asutusest võib aga sellisele päringule vastuse saamine võtta rohkem aega kui 30 päeva (eelkõige Poola puhul). Seda asjaolu arvestades palume vedajatel kindlasti enne autojuhiga lepingu sõlmimist veenduda, et autojuhil on esitada ameti- või täiendkoolituse läbimist tõendav asjakohane dokument. Selle dokumendi puudumisel soovitame vedajal kasutada autojuhi koolitamisvõimalusi Eestis.

 

MKM

 

Koostööpartnerid