Teekasutustasu tõus läbis esimese lugemise, ERAA ettepanekut ei arvestatud

23.10.2023

Avaldame Äripäeva Logistikauudiste artikli.

Teekasutustasu tõus läbis esimese lugemise, ERAA ettepanekut ei arvestatud

Tõnu Tramm, Äripäeva Logistikauudised

 

Riigikogu ei toetanud opositsiooniparteide ettepanekut lükata tagasi liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seadus, mis muuhulgas kolmekordistab vanemate veokite teekasutustasu alates 2026. aastast. ERAA ettepanek jätta hinnatõusust välja Euro VI veokid, eelnõus toetust ei leidnud, täiendavaid ettepanekuid saab esitada kuni 2. novembrini.

 

19. oktoobri hommikul jätkas Riigikogu eelmisel istungil pooleli jäänud liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) esimest lugemist, mille kohaselt jääks veokite päevane teekasutustasu määr praeguse 9-12 euro asemel vahemikku 4-40 eurot.

Aastane teekasutustasu määr tõuseb praeguselt 500-1300 eurolt 200-2000 euroni. Teekasutustasu määrade diferentseerimisel maksavad saastavamad ja raskemad veokid proportsionaalselt rohkem kui vähem saastavamad sõidukid. Lisaks muutuvad eelnõuga trahvimäärad inimestele, kes lubavad teisi sõitma või juhivad ise veoautot teekasutustasu tasumata või kui teekasutustasu on tasutud väikesemas määras.

Nii Isamaa, EKRE, kui Keskerakonna saadikud esitasid Riigikogule ettepaneku nimetatud seadusemuudatus tagasi saata, kuna see on nende hinnangul tehtud kiirustades ning paneb Eesti autovedajad veelgi keerulisemasse seisu.

Küsitavusi tekitas opositsiooniesindajates ka see, et ehkki eelnõu eesmärgiks on saada rohkem raha kätte välismaistelt transiitvedajatelt, puudub riigil konkreetne plaan, kuidas teekasutustasu kättesaamist ja kontrollivõimet transiitveokitelt parandada. Kliimaminister Kristen Michal ütles eelnõud esitledes vaid seda, et Transpordiamet tegeleb vastava uuringuga.

ERAA ettepanekut ei arvestatud

Kui peamiselt Eesti vedajaid koondav Autoettevõtete Liit on seaduseelnõuga päri, siis Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA), mitte päris.

„ERAA toetab lähenemist, et vanemate ja rohkem saastavamate sõidukite kasutamise eest tuleks rohkem maksta, eelkõige mis puudutab EURO0 – EUROV kategooria veokeid. Paraku soovitakse seaduseelnõu ettepanekus tõsta aga ka tasusid kõige uuematele EUROVI kategooria veokitele, sealhulgas päevatasu tõus üle 80% 12-lt eurolt 22-le eurole. See tabaks kõige valusamalt just Eesti rahvusvahelisi vedajaid, kes viibivad Eestis lühiajaliselt ning tasuvad reeglina päevatasu,“ kirjutas ERAA seaduste ette valmistanud kliimaministeeriumile.

ERAA arvestuste kohaselt käivad kahepoolseid vedusid teostavate Eesti rahvusvaheliste vedajate veokid kodus keskmiselt 2-4 korda kuus ja viibivad siin 2-3 päeva. Seaduseelnõu ettepanekus toodud maksutõusu puhul kasvaks maksukoormus kõige uuemate ja vähemsaastavamate EUROVI veokite puhul keskmiselt ühe veoki kohta ligikaudu 1000 eurot aastas.

„Juhime tähelepanu, et raskeveokite sektoris pole praegusel hetkel mõtet rääkida heiteta sõidukitest, neid ega nende laadimiseks (tankimiseks) vajaliku taristut pole täna ega lähitulevikus tekkimas,“ nendib ERAA.

Planeeritav maksutõus EUROVI veokitele kahjustab ERAA hinnangul oluliselt Eesti ettevõtja konkurentsivõimet. „Niigi suurema maksukoormuse ning rangemate võõrtööjõupiirangute tõttu jääme täna konkurentsis alla teiste riikide vedajatele, rahvusvahelisel turul ellujäämiseks vajame võrdväärseid konkurentsitingimusi. Maanteeveo näol on tegemist elutähtsa teenusega, millest sõltub kõigi teiste majandussektorite, sealhulgas kõigi toodete ja teenuste varustuskindlus. Seetõttu on oluline kohaliku ettevõtja toimetulek ja konkurentsivõime, et riigil oleks vajadusel kellele loota ja kelle poole pöörduda, eriti kriisiolukordades,“ seisab pöördumises.

HVO olemasolu ei pea riik millekski

„Roheeesmärkide suunas liikumiseks ning keskkonnajalajälje vähendamiseks tuleks vedajaid rohkem motiveerida vanemaid sõidukeid välja vahetama uuemate vastu. Sellest tulenevalt nõustume uute väljapakutud teekasutustasu tariifidega EURO0 – EUROV sõidukitele. Nõustuda ei saa aga maksutõusuga EUROVI sõidukitele, sest see vähendaks märkimisväärselt stiimulit uuemaid sõidukeid soetada.“

ERAA hinnangul oleks ka diislikütusel töötavate veokite keskkonnajalajälge juba täna võimalik vähendada kuni 90%, mis oleks oluline samm roheeesmärkide poole liikumisel ning kordades tõhusam teekasutustasu määrade tõstmisest.

„Räägime taastuvallikatest toodetud diiselkütusest (HVO), mille saadavus tanklates on tagatud ja mille kasutamise ainsaks takistuseks on kõrgem hind. Kui HVO heide on 90% väiksem fossiilkütuse heitmest, siis oleks rohepöörde läbiviimiseks vaja lähtuda riigi aktsiisipoliitika kujundamisel heitmepõhisuse printsiibist ehk HVO aktsiisimäär peaks olema 90% madalam fossiildiisli aktsiisimäärast. Sektor saaks koheselt anda oma panuse saaste vähendamiseks ja HVO diiselkütust kasutama hakata.“

ERAA jälgib murega riigi lühinägelikku poliitikat ja rahastamise vähendamist maanteetaristu korrashoiul ja arendamisel. „Maanteede kvaliteet on riigi majanduse, ettevõtluskeskkonna, regionaalarengu ning inimeste toimetuleku ning heaolu tagamisel kriitilise tähtsusega. Oleme seisukohal, et kütuseaktsiisist, raskeveokimaksust ning teekasutustasust laekuv maksutulu tuleks 100% sihtotstarbeliselt suunata maanteetaristu korrashoidu ning arendamisse.“

Naabritest ligi kaks korda suurem summa

ERAA peasekretär Eero Perolaineni sõnul saab teekasutustasude võrdlusena saab välja tuua, et Rootsis, Taanis, Hollandis ja Luksemburgis saab osta tasulist kõigis nimetatud riikides kehtivat eurovinjetti päevatasuga 12 eurot. Eestis, Lätis ja Leedus maksavad autovedajad igas riigis eraldi tasu, vastavalt Eestis täna 12 eurot, Lätis 12 eurot ja Leedus 11 eurot.

„Maksukoormus on seega juba praegu Balti riikides Skandinaaviast ning Madalmaadest tunduvalt kõrgem, kuid taristu seisukorra ja kvaliteedi võrdluses jääme neile kindlalt alla. Pigem näeksime, et ka Balti riikides võiks tulevikus olla ühine maks, mis kehtib kõigi kolmes riigis.“

„Kõnealuse teemaga seonduvalt soovitame kaaluda numbrituvastuskaameratega automatiseeritud järelevalvesüsteemi sisseviimist teekasutustasu maksmise kontrollimiseks. See suurendaks järelevalve efektiivsust ning maksutulude laekumist ja aitaks niigi piiratud järelevalve inimressurssi mõistlikumalt kasutada. Ühtlasi aitaks kaasa võrdse konkurentsikeskkonna loomisele.“

Ülaltoodust tulenevalt palus ERAA jätta muutmata Liiklusseaduse § 1903 lõiked (10) ja (11) ehk jätta välja (kustutada) Liiklusseaduse muutmise seadusest järgmised lõiked, mis puudutavad EuroVI veokite teekasutustasu tõusu. Seda ettepanekut eelnõu algatajad aga ei arvestanud. Uute ettepanekute tegemiseks on pärast eelnõu esimest lugem ist 10 tööpäeva, ehk tähtajaks on 2. november.

Allikas Logistikauudised.Äripäev

Koostööpartnerid