Üleminek Smart2 digitaalsele sõidumeerikule

21.06.2024

Seoses Euroopa Liidu õigusaktide kohase järk-järgulise üleminekuga 2. põlvkonna (G2) digitaalse sõidu meeriku – nn aruka sõidumeeriku – edasiarendatud versioonile SMART 2 (G2V2), palume Teil tungivalt juhinduda järgnevas tabelis toodud tingimustest ja nende rakendumise tähtaegadest.

Rakendumise kuupäev

 

Smart2 sõidumeerikule üleminekuga seotud tingimused

Märkus

21.08.2023

Uutele esmaregistreeritavatele sõidukitele peavad olema paigaldatus Smart2 tüüpi sõidumeerikud

Nõue kehtib nii sõiduki riigisisese kui piiriülese kasutamise korral

31.12.2024

Analoog- ja 1. põlvkonna (G1) digimeerikud * peavad olema asendatud Smart2 tüüpi seadmetega

Nõue ei kehti riigisisesel veol, kui seda teostatakse selles samas riigis registreeritud sõidukiga

31.12.2024

Andmete kontrollperiood maanteel pikeneb 28 päevalt 56 päevale, millele lisandub jooksev päev

Samas säilib ettevõtjal kohustus kopeerida kaardi andmeid 28-päevase intervalliga

18.08.2025

Smart 1 ** tüüpi sõidumeerikud peavad olema asndatudSmart2 tüüpi seadmetega

Nõue ei kehti riigisisesel veol, kui seda teostatakse selles samas riigis registreeritud sõidukiga

01.07.2026

Alates 2,5 t ehk N1 kategooria veoseveo sõidukid peavad olema varustatud Smart2 tüüpi sõidumeerikutega

Nõue ei kehti riigisisesel veol, kui seda teostatakse selles samas riigis registreeritud sõidukiga

 

* sõidumeerikud, mida sõidukite tootjad võisid paigaldada alates 1. maist 2006 kuni 14. juunini 2019 ** sõidumeerikud, mida sõidukite tootjad võisid paigaldada alates 15. juunist 2019 kuni 20. augustini 2023 Alates 21. augustist 2023 väljastab Transpordiamet SMART 2 (G2V2) sõidumeeriku versioonile vastavaid juhikaarte, kuid sellest ei tulene kohustust seniste kehtivate kaartide väljavahetamiseks. SMART 2 sõidu meerikus on kasutatavad ka varem väljastatud kaardid, kuid neil ei pruugi salvestuda uuema versiooni mee riku täiendavatel funktsioonidel põhinevad toimingud, näiteks automaatsed piiriületuste fikseerimised. Kuna kaht kehtivat juhikaarti üks isik omada ei tohi, siis tuleb veel kehtiva vanema versiooni juhikaardi väl javahetamisel vana kaart koheselt Transpordiametile tagastada. Seega tuleks maanteekontrollile toimingute ajaloo esitamise kohustuse täitmise tagamiseks enne juhikaardi loovutamist sellel olevad andmed ettevõt ja juures kopeerida. Maanteel teostatavas kontrollis tuleb kopeerimisel genereeritud originaalfail nõudmise korral esitada. Kuna küberturvalisuse huvides füüsilisel andmekandjal talletatud originaalfaili kontrollametnik vastu võtta ei saa, tuleks olla kontrolli käigus valmis selle edastamiseks e-posti teel.

Kliimaministeerium

 

Koostööpartnerid