Euroopa Liidu seadused

1 Ametialale ja turule juurdepääs

1.1 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1055, 15. juuli 2020,
millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja  (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga

1.2 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 21. oktoobri 2009 MÄÄRUS (EÜ) nr 1071/2009 ,
millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ, 

1.3 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 21. oktoobri 2009 MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009,
rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta,
 
1.4 Kabotaaz veoseveol 

1.5 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 21. oktoobri 2009 MÄÄRUS (EÜ) nr 1073/2009,
rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006, 

 

2 Töö- ja puhkeaeg / sõidumeerikute kasutamine

Euroopa Tööjõuameti töö- ja puhkeaja juhis  (trükk)

Euroopa Komisjoni vastused küsimustele

Osa 1 Eesti keeles Inglise keeles
Osa 2 Eesti keeles Inglise keeles  


2.1 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1054, 15. juuli 2020, 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja  iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

2.2 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 561/2006 (Juhi töö- ja puhkeaeg)

Komisjoni teatis 45h (nädala) puhkeaja kabiinis veetmise keelu kontrollimise kohta 

2.3 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ (Juhi töö- ja puhkeaeg) 

2.4 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus 165/2014 (Sõidumeeriku kasutamine) 

2.5  Piiriületuse registreerimine

 

3 Autojuhtide lähetamine

Euroopa Tööjõuameti lähetamise juhis  (trükk).

3.1  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2020/1057, 15. juuli 2020, 
millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris
reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012
Rohkem infot  siit

4  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1056, 15. juuli 2020, 
elektroonilise kaubaveoteabe kohta

 

 KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/ 403, - 18. märts 2016,
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1071/ 2009 seoses liidu eeskirjade raskete,
autoveo-ettevõtja hea maine kaotamiseni viia võivate rikkumiste liigitusega ning millega muudetakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/ 22/ EÜ III lisa (europa.eu)
 

Koostööpartnerid