Juhtimine

Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mida nimetatakse Üldkoguks. Üldkogu istungid on korralised ja erakorralised. Korralise Üldkogu istungi kutsub kokku Juhatus vähemalt kord kahe aasta jooksul põhikirjas ettenähtud korras.

Üldkogu pädevusse kuulub:
põhikirja muutmine, assotsiatsiooni eesmärgi muutmine, assotsiatsiooni ühinemise, jagunemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine jm.
Üldkogu istungite vahelisel ajal täidab Üldkogu ülesandeid volinike koosolek, mida nimetatakse Volikoguks.

Volikogu pädevusse kuulub:
Nõukogu liikmete ja Assotsiatsiooni Presidendi valimine ja tagasikutsumine; sisseastumis-, liikme- ja liikmekandidaadimaksu suuruse ja tasumise korra kindlaksmääramine, Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja põhimääruse kinnitamine, Assotsiatsiooni tegevuse aruande, raamatupidamise aastaaruande ja audiitori järeldusotsuse ja Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine jne.
 

Nõukogu liikmed valitakse Volikogu poolt Assotsiatsiooni liikmete või nende esindajate hulgast.
Nõukogu planeerib Assotsiatsiooni tegevust tema eesmärkide saavutamiseks ja korraldab Assotsiatsiooni juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu pädevusse kuulub:
liikmeks vastuvõtmise ja liikmekandidaadiks registreerimise avalduste läbivaatamine ja otsuse tegemine, Assotsiatsiooni Juhatuse määramine jne. Nõukogu määrab Presidendi ettepanekul juhatuse esimehe õigustes Peasekretäri, kes korraldab Assotsiatsiooni ja sekretariaadi igapäevast tegevust ja esindab Assotsiatsiooni ainuisikuliselt. Peasekretäri ettepanekul määrab Nõukogu kuni neli juhatuse liiget. Assotsiatsiooni esindusõigus on Juhatuse kahel liikmel ühiselt.

Juhatuse pädevusse kuulub:
sekretariaadi moodustamine, selle töökorraldus ja vastutus sekretariaadi efektiivse töö eest, Assotsiatsiooni juhtimisorganite poolt vastu võetud otsuste täitmise korraldamine, Assotsiatsiooni infoväljaande välja andmise ja levitamise organiseerimine jne. 

Revisjonikomisjon on kolmeliikmeline, koosnedes Assotsiatsiooni liikmetest või nende seadusjärgsetest esindajatest. Revisjonikomisjon kontrollib Assotsiatsiooni tegevust ja esitab oma töö kohta aruande Volikogule.

Koostööpartnerid