Raamatukogu

Alates märtsikuust võimalus laenutada ERAA-st raamatuid, mis on välja antud

AS-i Äripäev Raamatuklubi poolt.

Kasulikku ja huvitavat lugemist kõigile.

Raamatute loetelu leiad:
eestikeelsed raamatud
ingliskeelsed raamatud

Laenutusinfo tel. 606 20 40 Evelin Maar ja kohapeal Narva mnt 91, 10127 Tallinn (II korrus).

MEELDIVAT LUGEMIST!

Koostööpartnerid